Retsmedicin – Københavns Universitet

Forskningstemaer:
Retsgenetik - retskemi - retspatologi - retsantropologi

Forskningen ved Retsmedicinsk Institut tager udgangspunkt i retsmedicinske problemstillinger. Inden for retsgenetik omfatter forskning bl.a. genetikken bag fysiske karaktertræk, populationsgenetik, farmakogenetiske undersøgelser, SNP-typning ved retsgenetiske undersøgelser og statistiske metoder ved dna-typebestemmelser. Inden for retskemi omfatter forskningen bl.a. udvikling af nye retskemiske metoder, in vitro omsætningsstudier af psykofarmaka til belysning af intoksikationsrisici, farmakogenetik og påvisning af farmaka/euforiserende stoffer i trafikmedicinsk sammenhæng samt forekomsten af forgiftninger af levende og afdøde med nye lægemidler og misbrugsstoffer. Inden for retspatologien omfatter forskningen tredimensional, non-invasion retspatologisk analyse med CT og MR, kraniefrakturer opstået ved stump vold belyst ved radiologisk diagnostik, obduktion og biomekanisk analyse. Forskningen i retsantropologi og biologisk antropologi omfatter bl.a. identifikation af mennesker og skeletrester, fx personidentifikation ved 3-D-optagelser, analyser af nutidige og arkæologiske skeletfund og arkæologisk dna.

Projekterne og forskeruddannelsesprogrammerne gennemføres dels ved de enkelte enheder, dels i samarbejde mellem enhederne på Retsmedicinsk Institut og dels i samarbejde med forskere ved andre forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Retsmedicinsk Institut har etableret særlige forskeruddannelsesstillinger, hvor ph.d.-uddannelsen kombineres med en faglig grunduddannelse i retsmedicin. Alle forskningsenhederne har i de senere år omlagt forskningsplanlægningen, således at der rekrutteres stadig flere ph.d.-studerende. På denne måde tilgodeses samfundets og universitetets ønske om at rekruttere og uddanne retsmedicinere, som har en solid forskningsmæssig baggrund og uddannelsen af ph.d.er.

Retsmedicinsk Institut samler forskning, undervisning og akkrediterede, retsmedicinske undersøgelser på et avanceret niveau. På den måde har instituttet opnået en attraktiv synergi mellem universitetsfunktionerne og de retsmedicinske undersøgelser. Retsmedicinsk Institut er involveret i adskillige videnskabelige og faglige samarbejder med en lang række nationale og internationale forskere, mens forskeruddannelsen bliver stadig mere internationaliseret. Instituttet og dets medarbejdere er frontfigurer og trendsættere i international retsmedicin og har opgaver som uofficielt, internationalt referencelaboratorium. Medarbejderne deltager i internationale kommissioner, laver internationale rekommandationer, udsendes til internationale opgaver, samt varetager ekspert-opgaver i andre lande mv.Til toppen