20. december 2018

Studie: Danske læger har fordomme om personer med svær overvægt

Fordomme

Praktiserende læger i Danmark synes at have negative fordomme over for personer med svær overvægt, viser ny forskning fra Københavns Universitet baseret på svar fra 240 læger. Det nye forskningsprojekt viser dog samtidig, at lægerne ikke diskriminerer i deres behandling, og at der dermed primært er tale om et holdningsproblem, vurderer forskerne bag studiet.


Fordomme over for personer med svær overvægt er et velkendt og udbredt problem verden over. Nu viser et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet, at fordommene også eksisterer blandt danske praktiserende læger.

I projektet udviser de praktiserende læger både åbenlyse og skjulte fordomme over for personer med svær overvægt i forhold til normalvægtige personer.

”De danske lægers fordomme kommer ikke som en kæmpe overraskelse, for vi har set lignende fund i undersøgelser foretaget blandt sundhedsprofessionelle i USA. Men at fordommene findes peger jo på, at der blandt læger og andre sundhedsprofessionelle kan være et behov for at arbejde med holdninger til medborgere med en stor krop. Der var også engang, hvor man tænkte, at folk med psykisk sygdom og alkoholisme ”bare skulle tage sig sammen”. Det kan være, at vi skal i gang med en tilsvarende holdningsbearbejdning når det drejer sig om overvægt,” siger medforfatter til studiet Peter Sandøe, professor på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab samt på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Hypotetisk hovedpine
Forskerne har taget udgangspunkt i et spørgeskema, som i alt 240 praktiserende læger har besvaret, hvilket svarer til 14 procent af de inviterede. Mandlige og aldrende læger var en smule overrepræsenteret i forhold til den generelle sammensætning af læger i Danmark. Men da dette er det første studie af sin slags på danske forhold, giver det på trods af sine usikkerheder en vigtig indikation, mener forskerne.

I en såkaldt implicit bias-test, hvor hensigten er at identificere skjulte fordomme, fremgik det, at lægerne lettere forbinder personer med svær overvægt med ord, som signalerer dovenskab og manglende motivation, end med ord, som signalerer de modsatte karaktertræk.

Derudover blev lægerne også stillet mere direkte spørgsmål om deres holdninger til overvægtige patienter. Tilsammen skulle disse afdække lægernes mulige fordomme over for overvægtige patienter.

Endvidere var der en del af spørgeskemaet, som skulle tjene til at afdække, om lægerne vil give de overvægtige patienter en anden behandling end de normalvægtige patienter. Hver læge blev givet et patientscenarie ud af fire mulige, som de skulle forholde sig til. De kunne få en svært overvægtig eller en normalvægtig patient, og det kunne både være en mand og en kvinde.

Spørgeskemaet indeholdt et billede af vedkommende patient, samt en beskrivelse af de hovedpinesymptomer, de samme for alle, som patienten i det hypotetiske scenarie var gået til lægen med. Herefter skulle lægerne besvare en række spørgsmål om, hvordan de ville behandle.

Ingen forskelsbehandling trods fordomme
”Fordommene er ret markante. Lægerne synes generelt mindre godt om personer med overvægt og ser dem i højere grad som dovne sammenlignet med normalvægtige. Men det er også vigtigt at sige, at vi heldigvis ikke kunne se nogen forskelsbehandling eller diskrimination i den måde, som lægerne ville behandle på. Dermed ser det ud til, at deres holdninger altså ikke påvirker deres professionelle stillingtagen,” siger den videnskabelige artikels førsteforfatter, Thomas Bøker Lund, lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

I projektet viste lægerne en meget større tendens til at råde personerne med svær overvægt til at få et generelt helbredstjek end de normalvægtige. Så her finder forskerne altså en forskel mellem lægernes håndtering af de to vægtgrupper. Men denne forskel kan ifølge forskerne siges at være helt efter bogen.

”Lægefagligt giver det masser af mening at tilbyde personerne med overvægt et helbredstjek, og undlade dette hos de normal-vægtige, fordi risikoen for at få hjertekarsygdomme og diabetes er meget større hos personerne med overvægt, og at gøre det, kan ses som udtryk for omsorg fra lægernes side” siger John Brodersen, medforfatter til studiet, og professor i almen medicin på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

De fleste læger rådede til, at patienten skulle føre dagbog over hovedpinesymptomerne samt overveje en konsultation igen senere hos en læge. Men for én patientgruppe så det lidt anderledes ud.

”Der var signifikant færre læger, som rådede mænd med svær overvægt til at følge op med en ny konsultation eller med dagbog i forhold til normalvægtige mænd. Og vi fandt faktisk en sammenhæng til lægernes egen overordnede livsstil: jo sundere selv-rapporteret livsstil, jo lavere var sandsynligheden for, at lægen ville råde svært overvægtige mænd til at følge op med en af de to muligheder. En mulig forklaring kunne være, at der findes et samspil mellem lægernes egen selvkontrol i form af en sund livsstil og opfattelsen af overvægtige mænds selvkontrol. Det har vi dog ikke dokumentation for her, så det giver stof til yderligere forskning for os,” siger Peter Sandøe.

De episodiske hovedpinesymptomer blev valgt, fordi der ikke her er nogen dokumenteret relation til overvægt, som dermed kunne forklare forskelle i måden, lægerne ville behandle på.

Læs hele studiet ”A Study of Anti-Fat Bias among Danish General Practitioners and Whether This Bias and General Practitioners’ Lifestyle Can Affect Treatment of Tension Headache in Patients with Obesity. Lund, Brodersen, and Sandøe. Obesity Facts 2018

 

Kontakt
Lektor Thomas Bøker Lund
+45 35 33 68 61
tblu@ifro.ku.dk

Professor Peter Sandøe
+45 21 49 72 92
pes@sund.ku.dk

Professor John Brodersen
+45 20 27 61 81
jobr@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk