16. juli 2020

Global rapport: Markant forskel i tandsundhed og behov for forebyggelse

Tandsundhed

Forebyggende tandpleje og sundhedsfremmende arbejde afhænger af hvorhenne i verden man er. Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at relativt mange højindkomstlande har tilbud til børn og voksne, der skal forhindre sygdomme i tænder og mund. Til sammenligning har forebyggelsen trange kår i lavindkomstlande. Og det har store konsekvenser for den globale sundhed.

Tandlæge
Foto: Poul Erik Petersen

Sunde tænder og mund hænger tæt sammen med kroppens helbred i øvrigt. Samtidigt har mundhulens sygdomme og almene kroniske sygdomme fælles risikofaktorer såsom usund kost, sukkerforbrug, brug af tobak og højt alkoholforbrug.   Dermed har forebyggelsen af tand- og mundsygdomme rettet mod de fælles risikofaktorer også positiv virkning for det generelle helbred.

Tandpleje og forebyggelsen af tand- og mundsygdomme er særdeles mangelfuld i lav- og mellemindkomstlande. Det viser ny forskning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Forskningen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse rettet mod sundhedsmyndighederne i WHO’s 194 medlemslande.

”Resultaterne viser, at der i lavindkomstlande kun er én tandlæge per 152.721 indbyggere, mens der i mellemindkomstlande er én tandlæge per 13.810 indbyggere. Til sammenligning er der i højindkomstlande én tandlæge per 1708 indbyggere. Altså skulle en tandlæge i et lavindkomstland tage sig af omkring 90 gange så mange mennesker som i et højindkomstland som Danmark,” siger professor emeritus Poul Erik Petersen, Institut for Odontologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

”Især i lavindkomstlande, som for eksempel Burkina Faso eller Laos, får mange mennesker oftest ingen behandling. Og hvis de gør, er det kun ved symptomer, der kan ende med tandudtrækning,” siger han.

Den manglende indsats skyldes ifølge Poul Erik Petersen knappe økonomiske ressourcer, bristende politisk opbakning fra regeringer, en begrænset offentlig sundhedssektor og mangel på tandlæger.

Forebyggelse er den bedste behandling

Etableringen af lokal sundhedstjeneste er ofte mangelfuld. For eksempel, i alt 52 procent af lavindkomstlandene har lokal sundhedstjeneste for skolebørn. Det samme gælder for 75 procent af højindkomstlandene. 43 procent af lavindkomstlandene har tilbud om akut nødbehandling, mens det findes for 92 procent af højindkomstlande.

Der er desuden betydelige skævheder i landenes dækning af forebyggende tandpleje såsom tilbagevendende tandundersøgelser, oplysning om tandsygdomme og omsorg for sundheden, kost og ernæring, sukkerforbrug, tobak og alkohol, etablering af skoletandpleje og i anvendelsen af fluorid i kampen mod huller i tænderne.

”Væksten i forekomsten af tand- og mundsygdomme sker i eksplosionsagtig hast i lav- og mellem indkomstlande, primært på grund af den intense stigning i indtagelsen af usund kost med meget sukker, søde læskedrikke, brug af tobak samt et utilstrækkeligt tandplejetilbud og ineffektive systemer. Hertil kommer de dårlige materielle levekår, der er en trussel for tand- og mundsundheden ligesom for helbredet generelt,” siger Poul Erik Petersen og fortsætter:

”Ved at opruste sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme vil man kunne undgå smerte og ubehag fra tænder og mund, ligesom livskvalitet og funktion kan forbedres ved bevarelse af de naturlige tænder.”

Behov for yderligere forebyggende indsats – også i højindkomstlande

Tandlæger har i dag god viden om, hvordan vigtige tand-og mundsygdomme kan forebygges. Udfordringerne er at omsætte denne viden til praksis og dermed skabe effektive tandsundhedssystemer og folkesundhedsprogrammer for alle befolkningsgrupper i alle lande.

”Der er brug for en styrket indsats i sundhedsarbejdet for alle aldersgrupper og både for fattige og rige mennesker. I verdens højindkomstlande er sygdomsforebyggelsen generelt fokuseret på børn og unge, kun i mindre grad på voksne, og den er ganske beskeden for ældre mennesker. Her kræves der også en klar sundhedspolitik med prioritering af forebyggelse,” understreger Poul Erik Petersen.

Den nye forskning giver oplysninger om forebyggelsen verden rundt, og den omhandler alle nøglebefolkningsgrupper: førskolebørn, skolebørn, unge, voksne og ældre mennesker. Studiet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til sundhedsmyndigheder i WHO’s medlemslande.


Rapporten ”Global application of oral disease prevention and health promotion as measured 10 years after the 2007 World Health Assembly statement on oral health” er publiceret i tidsskriftet Community Dentistry and Oral Epidemiology.

Undersøgelsen er udført af WHO Collaborating Centre ved Odontologisk Institut, der gennemfører forskning i samfundsodontologi for verdenssundhedsorganisationen WHO.


Kontakt:
Professor emeritus Poul Erik Petersen
poep@sund.ku.dk
+45 24 46 35 98

Kommunikationskonsulent Amanda Nybroe Rohde
amanda.rohde@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25