29. november 2022

SUND modtager fire Sapere Aude-bevillinger til talentfulde forskningsledere

Bevilling

Fire forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager Sapere Aude-bevillinger til forskningsledere. De modtager hver 6 millioner kroner til deres nyskabende projekter.

bevillingsmodtagere
De fire Sapere Aude-modtagere hos SUND er Katrine Schjoldager fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Kristiane Barington fra Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Fernando Racimo fra Globe Institute og Naia Morueta-Holme fra Globe Insitute(Foto: DFF).

Blandt de 41 nye Sapere Aude-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond er Katrine Schjoldager fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Kristiane Barington fra Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Fernando Racimo fra Globe Institute og Naia Morueta-Holme fra Globe Insitute.

Sapere Aude-bevillingerne støtter talentfulde forskningsledere, der får muligheden for at lede en forskergruppe.

”De allerdygtigste yngre forskere i Danmark er med til at forny den viden, vi har i dag, med deres gode, nybrudsskabende idéer. Derfor er det en helt særlig tid hvert år, når vi offentliggør årets Sapere Aude forskningsledere, fordi vi her ser så mange talentfulde forskere, der kan være med til at sikre dansk forsknings bidrag til at løse samfundets udfordringer i mange år frem,” siger bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst.

Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude-bevilling sigter mod at give yngre forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle deres forskningsideer samt udvikle eller styrke deres kompetencer som forskningsledere.

Et væsentligt formål er at fremme karriere og mobilitet mellem forskningsmiljøer, både internationalt og nationalt, og mod at styrke netværk i forskermiljøerne. Dermed styrker bevillingerne også internationaliseringen af dansk forskning, fordi et element af Sapere Aude-virkemidlet er, at forskerne får mulighed for at bruge en del af deres forskningskarriere i udlandet for at styrke det internationale samarbejde.

De fire forskere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtaget bevillinger på lidt over 6 millioner kroner hver. Læs mere om de fire projekter herunder.

Kristiane Barington, IVH

Titel: ”Forensic age assessment of porcine granulation tissue”

Projektet handler om at opnå objektive og akkurate aldersbestemmelser af sår hos grise. I dyreværnssager er aldersbedømmelsen af sår central. Sårets alder indikerer graden af forsømmelse, idet sår med en alder på flere uger alt andet lige opfattes som skærpede i forhold til sår med en alder på få dage. Årligt indsendes ca. 130 dyreværnssager til veterinær forensisk undersøgelse. Hovedparten af sagerne omhandler grise med sår. Under helingen dannes granulationsvæv, hvis tilstedeværelse og tykkelse anvendes i aldersbestemmelsen. Udfordringen er, at den tidsmæssige udvikling af granulationsvæv ikke er tilstrækkeligt undersøgt, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at angive sårenes alder nøjagtigt. I projektet skal nye teknikker anvendes til at undersøge udviklingen af granulationsvæv. Resultaterne skal samles i en model, til udregning af aldersestimater af sår i dyreværnssager.

Jeg er meget stolt og glad for at have modtaget Sapere Aude-bevillingen, da det er et springbræt til at opfylde min ambition om, at blive blandt de førende forskere inden for veterinær forensisk patologi. Muligheden vil komme til at styrke min forskningsprofil og mit netværk af samarbejdspartnere i Danmark og udlandet samt give mig vigtig ledelseserfaring.

Fernando Racimo, Globe Institute

Titel: ”Spatio-temporal analytisk modellering til paleobiologic”

STAMP-projektet har til formål at rekonstruere den økologiske dynamik i Arktis og tundraområderne i Nordamerika og Eurasien gennem de sidste 30.000 år: Hvordan fordelte de vigtigste megafauna-arter sig i de sen-pleistocæne og holocæne landskaber, og hvorfor ændrede de sig over tid? Hvordan blev arterne påvirket af klimaomvæltninger og økologiske omvæltninger? Hvilke økologiske og miljømæssige parametre er afgørende for arternes modstandsdygtighed eller udryddelse i forbindelse med forandringer? Vi vil løse palæoøkologiske problemer, hvor rum og tid er uløseligt forbundet med hinanden, og vi vil også udvikle nye beregningsværktøjer til analyse af rum- og tidsmærkede gamle data.

STAMP vil give mig mulighed for at skabe et internationalt anerkendt program i rum- og tidspalæobiologi, der er baseret på en solid statistisk ramme. Det vil skabe et nyt konceptuelt paradigme for, hvordan man tænker over, hvordan man håndterer palæo-datasæt, og hvor mange oplysninger man kan få ud af dem. Det vil også skabe en ny palæodataressource og et nyt sæt beregningsmetoder til analyse af gamle økologiske processer. I sidste ende vil STAMP give den næste generation af palæovidenskabsfolk stærke værktøjer til at kortlægge den levende fortid.

Naia Morueta-Holme, Globe Institute

Titel: ”ATEMPO: Anthropogenic impacts on Temporal biodiversity change”

Mennesker påvirker biodiversiteten i hele verden, og de fortsatte ændringer i klima og arealanvendelse forventes at føre til drastiske skift i arters udbredelse og i økosystemer. For at forudsige disse skift ud i fremtiden er der et stort behov for at forstå biodiversitetsdynamikker over tid. De forudsigelser, der baserer sig på nutidens artsudbredelser viser sig nemlig at være forkerte. Projektet søger at genskabe forandringer over tid i plante- og fuglesamfund og deres habitater de sidste 100 år ved en kombination af feltekspeditioner i fodsporene på danske botanikere i Grønland og Danmark, citizen science tidserie data, og analyser af historiske luftfotos. Med disse rekonstruktioner vil ATEMPO skabe grundlæggende ny viden om biodiversitetsdynamikker på tværs af tidslige og rumlige skalaer, og de underliggende naturlige og menneskeskabte drivkræfter.

Det er en stor ære at modtage en Sapere Aude-bevilling, og jeg er meget taknemlig for den anerkendelse af mit forskningsvirke, den repræsenterer. Jeg vil nu kunne ansætte en ph.d.-studerende og en postdoc, og føre ekspeditionerne ud i livet. I det hele taget bliver bevillingen helt afgørende for min ambition om at cementere mig som forskningsleder inden for mit felt: Makroøkologi i Menneskets Tidsalder.

Katrine Schjoldager, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Titel: Exploring the functional and structural consequence of LRP glycosylation - The sweet spot of receptor mediated endocytosis

Low-density lipoprotein receptor (LDLR) og relaterede proteiner (LRP'er) er vigtige receptorer, der findes på overfladen af vores celler, hvor de styrer optag (endocytose) af lipider, vitaminer, enzymer og neuropeptider fra cellens omgivelser. Mangelfuld receptoraktivitet kan føre til neurodegenerative sygdomme og nyresvigt. Hvordan receptorerne fungerer og vælger blandt de mange forskellige ligander, og hvor receptor-ligand komplekset findes inde i cellen efter optag, forstår vi ikke. Vi har for nylig opdaget, at receptorerne har sukkermolekyler på deres ligandbindingsdomæne, og at mangelfuld glykosylering kan føre til nyresygdom i en musemodel. Genet, der koder for enzymet der påsætter sukker, GALNT11, er højt udtrykt i det væv i hjernen der producerer cerebrospinal væske (plexus choroideus) og i nyrerne (proximal tubuli) og er associeret til både nyresygdom og Alzheimers, hvilket antyder, at sukker spiller en vigtig rolle i regulering af receptorerne funktion. Her sigter jeg mod at tilvejebringe mekanistisk og strukturel indsigt i, hvordan sukker påvirker receptorernes funktion i hjernen og i nyren. Jeg vil udvikle cellemodeller til at studere ligandoptag og musemodeller uden receptor sukkerstoffer i hjerne- og nyreceller til at forstå sukkers rolle for receptorfunktion og sygdomsudvikling in vivo. Derudover vil jeg undersøge urin fra nyresvigtspatienter og cerebrospinalvæske fra Alzheimers-patienter for mængden af sukkerstoffer på receptorer og identificere mulig genetisk kobling samt biomarkører.

Først og fremmest er det en stor ære og et kæmpe skulderklap at modtage en Sapere Aude bevilling. Derudover giver bevillingen mig mulighed for at afsøge et emne, der kan have fundamental betydning for, hvordan vi forstår sukkermolekylers rolle i regulering af proteiners funktion – og cementere et forskningsfelt, der kan udvikle den næste generation af sukkerforskere.

Kontakt

Lektor Kristiane Barington
+45 35 33 31 12
krisb@sund.ku.dk

Lektor Fernando Racimo
+45 35 33 69 14
fracimo@sund.ku.dk

Adjunkt Naia Morueta-Holme
+45 61 67 65 95
moroueta-holme@sund.ku.dk

Emner