3. januar 2017

Forskergruppe vil reducere overdødelighed blandt psykisk syge gennem bedre individuel behandling

psykisk sygdom

Mennesker med en alvorlig psykisk sygdom har en middellevetid, der er 10-20 år kortere, end hvad den er for mennesker uden en psykisk sygdom. Det skyldes bl.a., at de psykisk syge ofte samtidig har en eller flere fysiske sygdomme. Det vil en forskergruppe med professor Susanne Reventlow fra SUND i spidsen nu forsøge at skabe grundlag for at ændre.

Med projektet ”The Phy-Psy Trial” vil gruppen udvikle og afprøve en individuelt tilpasset og koordineret behandlingsmodel, hvis primære formål er at reducere overdødeligheden bl.a. ved at sætte ind over for under-diagnosticering og under-behandling af de fysiske sygdomme.

Grundpillerne i den enkelte patients behandlingsplan er samarbejde, koordinering og kommunikation understøttet af effektive IT-løsninger. Behandlingsmodellen udvikles i et tæt samarbejde imellem patienten, dennes familie og netværk og professionelle fra almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet. Alle involverede parters perspektiver og erfaringer inddrages. Den anvendte co-design-metode skal sikre, at indsatsen kan implementeres med succes, idet behandlere, patienter og pårørende engageres i at tilpasse interventionen til deres muligheder og behov.

”Projektet er på forkant med og underbygger udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor flere patienter med kronisk sygdom og komplekse problemstillinger behandles i almen praksis. I The Phy-Psy Trial er målet, at patienternes overdødelighed reduceres, og at de får en bedre livskvalitet,” siger Susanne Reventlow, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin.

25 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden
Projektet påbegyndes på baggrund af en femårig bevilling på 25 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen er den første i fondens nye forskningsprogram ”Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen – det optimale patientforløb”, der har til formål at skabe ny viden om optimal organisering af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Vi håber, at dette det nye forskningsprogram vil bidrage positivt til udviklingen af nye samarbejdsformer mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, der bringer patienten i centrum og desuden bidrager til, at en væsentlig del af behandlingen kan foregå i eget hjem. ”

Forskergruppen består udover Susanne Reventlow og hendes medarbejdere fra Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, af professor Flemming Bro, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, professor Jakob Bardram, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet, professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet, og analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Herudover indgår mange samarbejdspartnere, herunder regionale og kommunale, fra Danmark, og projektet er internationalt forankret.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1923.

Fonden har to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end ni milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.


Yderligere information:
Susanne Reventlow, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, tlf.: 2023 4033, susrew@sund.ku.dk,

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk