Sanne Bergholt Ravn

Sanne Bergholt Ravn

Specialkonsulent

Fakultetsservice, SUND HR
Blegdamsvej 3
København N.

Telefon: +4535321509
Telefon (Sekretariat): +4535323233
E-mail: sanne.ravn@sund.ku.dk