Strategi – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Strategi

Strategi

Strategi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUNDs aktuelle strategi - Viden til Sundhed - blev udarbejdet i 2012-2013. Den bygger videre på  KU' strategi og på det samlede input fra ledere, medarbejdere og studerende for at give svar på spørgsmålene: Hvem er vi? Hvad er vi sat i verden for? Hvor vil vi gerne hen?

En ny strategi bliver formuleret i 2018 på baggrund af KU's strategi 2023.

Forord

SUND består af tusinder af engagerede og ambitiøse medarbejdere og studerende, der dagligt skaber, udveksler, tilegner sig og formidler ny viden.

SUND er samtidig en arbejdsplads, der er kendetegnet ved åbenhed over for sine omgivelser og ved utallige relationer mellem mennesker baseret på faglige fællesskaber, gensidig respekt og kreativ synergi. SUND gør en forskel inden for sygdomsforståelse, forebyggelse, sundhedsfremme, diagnostik og behandling af sygdom og er dermed afgørende for løsningen af nogle af samfundets største udfordringer.

Med SUNDs faglige bredde, velfungerende undervisnings- og forskningsmiljøer samt ambitiøse investeringer i nye fysiske rammer, har vi en ideel platform for at nå vores mål.

Vi drager store fordele af vores placering på Sjælland og i hovedstaden, hvor samspillet med regioner, hospitaler og kommuner gavner både den kliniske forskning, men også studerende, borgere og patienter.

SUND vil fortsat videreudvikle fakultetets værdiskabende samarbejdsrelationer til erhvervslivet og andre vidensinstitutioner både nationalt og internationalt.

Uddannelse - dybde og udsyn

SUNDs uddannelser skal møde samfundets behov for arbejdsmarkedsparate, professionelle og forskningskompetente kandidater med den nyeste teoretiske og praktiske viden.

SUND skal styrke uddannelsernes faglige identiteter og kulturer, samtidig med at vi inspireres af hinanden og skaber mulighed for at udfolde den enkeltes potentiale. Derved bidrager vi både til kandidaternes faglige og personlige kompetencer.

SUNDs kandidater skal være efterspurgte både i forskningsverdenen, i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv. Vi vil derfor rekruttere de fagligt stærkeste og mest motiverede studerende og derefter tilbyde forskningsforankrede uddannelser, undervisning af høj kvalitet samt et levende og inspirerende studiemiljø.

SUNDs forskningsmiljøer bedriver allerede forskning på højt internationalt niveau. Det er vores mål, at endnu mere af den nyeste viden og arbejdsmetode fra forskningen finder vej ind i uddannelserne gennem et styrket fokus på den gode underviser og på undervisningskvaliteten.

Forskning - molekyle til samfund

Det er forskningen, der rykker grænserne for erkendelse, skaber afgørende ny viden og dermed værdi for samfundet.

Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelserne og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer.

Den videnskab, der bedrives af SUNDs forskere både på fakultetet og på hospitalerne, skal være af højeste kvalitet. Midlet hertil er attraktive og dynamiske forskningsmiljøer.

Rekruttering og udvikling af forskere er en strategisk prioritet, og SUND vil gennem en dynamisk forskningskultur tiltrække, motivere, udvikle og fastholde talenterne. Vi skal derfor kunne tilbyde de udviklingsmuligheder, der er nødvendige for at tiltrække og fastholde dem.

Forskningsinitiativer på tværs af discipliner skal bidrage til at adressere brede temaer og komplekse problemfelter, der er uden for den enkelte disciplins rækkevidde. Målet er ny, kreativ og innovativ forskning med helhedssyn og potentiale for løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer.

Ejerskab til og deltagelse i prestigefyldte, nationale og internationale forskningsprojekter forudsætter excellent videnskabelig kvalitet. Det fordrer desuden den enkelte forskers initiativ, en tidssvarende infrastruktur og et samspil med de rette administrative ressourcer.

SUND vil have attraktive forskningsmiljøer, der bygger på integritet, ekspertise og frihed. SUNDs forskning udøves med en høj faglighed og i en kultur, der følger såvel danske som internationale standarder for god videnskabelig praksis.

Rammer - fundament og kultur

Gode rammer er afgørende for fremragende forskning og uddannelse.

Gode rammer skaber muligheder, giver nye ideer, frigiver tid, fremmer læring, giver arbejdsglæde og opfordrer til interaktion. SUNDs rammer er vores bygninger, de lokaler vi arbejder i, den infrastruktur vi stiller til rådighed og den administrative støtte, der gives. Men rammerne er ikke kun fysiske – de skabes også af den kultur, vi udvikler sammen.

SUND er en vidensorganisation, der skal leve af nytænkning, innovation og kreativitet. Moderne forskning og uddannelse er et holdspil, hvor de videnskabelige, tekniske og administrative kompetencer skal spille sammen. Derfor vil SUND satse på god ledelse og stærke miljøer præget af respekt for hinanden både som mennesker og som fagpersoner.

Moderne bygninger, forskningsinfrastruktur og velfungerende IT er af fundamental betydning for fakultetet. Talentfulde medarbejdere og eksterne midler tilflyder de steder, der har de bedste forudsætninger for succes. Derfor betaler det sig at investere i infrastruktur. SUND vil målrettet forbedre både infrastruktur og fysiske rammer og dermed vores konkurrencedygtighed i de kommende år.

Ledelse og administration er et konkurrenceparameter.

SUNDs administration er til for brugerne og skal bibringe værdi til fakultetets opgaver. Vi vil udvikle en serviceminded, kompetent og sammenhængende administration. En administration, der formår at være innovativ og bruge sin faglighed til at være drivkraft bag en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Vi vil prioritere en moderne og professionel ledelse, hvor medinddragelse og kommunikation sikrer legitimitet og klarhed omkring beslutninger og arbejdsgange.

På den måde vil SUND tage medansvar for, at hele Københavns Universitet får en sammenhængende og brugerorienteret administration.

Samfund - viden skaber værdi

SUND skaber ny værdifuld viden, der er efterspurgt af samfundet.

Den vidensbaserede dialog mellem SUND og samfundet er fakultetets livsnerve og det, der skal sikre SUNDs placering forrest i den internationale konkurrence.

SUND bidrager til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vi gør, er vigtigt – og derfor skal vi gøre det godt. Men vi er ikke alene på markedet. Virksomheder, fonde og talenter søger partnerskaber der, hvor miljøerne er de stærkeste.

Udfordringen er global, og konkurrencen om de bedste samarbejdspartnere er åbenlys. Det lytter vi til – og det trives vi med.

SUND ønsker at række ud og sætte sin viden i spil hos borgere, politikere og i den offentlige debat. SUND vil satse på at udbyde efter- og videreuddannelse, hvor vores aktiviteter fungerer som et vindue til erhvervspartnere og andre interessenter. Det skal samtidig bidrage til at profilere fakultetet og til at bringe ny viden og netværk ind i organisationen.

SUND betragter innovation som nyskabelse og nytænkning, der skaber værdi for samfundet. Innovation opstår i mødet mellem forskere, studerende, borgere samt private og offentlige virksomheder, herunder hospitalerne. Vi vil få innovationen til at trives ved hjælp af åbenhed, frihed, adgang til hurtig afprøvning af ideer samt fleksibel administrativ støtte.

SUND's mission er rammesættende for strategien og bygger på fakultetets værdier. Værdierne er bærende for vores bestræbelser på at levere forskning, forskningsbaseret uddannelse og videndeling.

Mission

SUND skaber ny viden og erkendelse med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund og bidrager med kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed og velfærd for mennesker og dyr.

Værdier

SUND står for kvalitet, frihed og idérigdom, og vi arbejder for at sikre en kultur, der fremmer fællesskab, respekt, tillid og åbenhed blandt medarbejdere og studerende.