Dimittendundersøgelse farmaceutisk videnskab 2016 

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigel­sesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studie­forløb har indflydelse på deres beskæftigelse.

Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på ud­dannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse.

Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet.

Dimit­tendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af ud­dannelser. 

Undersøgelsens hovedresultater

Denne rapport bygger på data fra dimittender fra kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab, der har afsluttet deres uddannelse i perioden 1. oktober 2011 – 30. september 2014, og som har været færdige med deres uddannelse i minimum et år.

Data er indsamlet i perioden 27. oktober – 8. december 2015 som en del af en årlig fælles dimittendundersøgelse på tværs af KU.

I alt har 24 af de 46 inviterede dimittender fra kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab besvaret dimittendundersøgelsen. Ingen dimittender har indsendt en delvis besvarelse. Det svarer til en samlet svarprocent på 52,2 %. Da datagrundlaget for denne dimittendundersøgelse er begrænset, skal alle konklusioner tages med forbehold. 

Dimittenderne er hurtigt i job inden for uddannelsens traditionelle fagområder

Alle undersøgelsens dimittender er i beskæftigelse. To ud af tre er i arbejde, mens en ud af tre fortsætter som ph.d.-studerende. Ud af dimittenderne i arbejde er alle, på nær én, fastansatte.

En ud af tre dimittender har sikret sig et job, før de er færdige med kandidatuddannelsen, mens resten er i beskæftigelse inden for seks måneder efter dimission.

Næsten alle dimittenderne finder beskæftigelse inden for uddannelsens traditionelle fagområde.

Beskæftigelsen lever op til dimittendernes karriereforventninger

96% af kandidatdimittenderne svarer, at deres nuværende job lever op til de karriereforventninger, de havde under uddannelsen. 

Netværk fra studiejob og praktik spiller en væsentlig rolle for dimittendernes jobsituation

Tre ud af fire angiver 'jobportaler' som den primære jobkanal. Derudover angiver 21% at have fundet jobbet enten gennem kontakter på uddannelsen, studiejob, praktik og projektsamarbejde eller via sociale medier. 

Dimittenderne er godt rustede til arbejdsmarkedet

96% af dimittenderne vurderer, at uddannelsen har rustet dem godt til arbejdsmarkedet ('i høj grad' eller 'i nogen grad'). Dimittenderne angiver, at øget kontakt til og samarbejde med erhvervslivet vil kunne ruste fremtidige kandidater endnu bedre til arbejdsmarkedet. 

Positiv vurdering af faglig progression, fagligt niveau og uddannelsens opbygning

96% af dimittenderne oplever, at der er faglig progression på kandidatuddannelsen, og 92% vurderer, at undervisningen er tilrettelagt på et passende niveau i forhold til adgangsgrundlag.

84% vurderer, at kandidatuddannelsens elementer understøtter det samlede mål for læringsudbyttet, mens 92% vurderer, at kandidatuddannelsens struktur understøtter det samlede mål for læringsudbyttet. Blandt de dimittender, der ikke oplever den ønskede faglige progression og/eller som angiver, at uddannelsens elementer ikke i tilstrækkelig grad bidrager til det samlede læringsudbytte, peger flere på udfordringer med at opnå de ønskede valgfag. 

Dimittenderne er tilfredse med arbejdsbelastningen henover de enkelte semestre

76% af dimittenderne svarer, at arbejdsbelastningen er jævnt fordelt henover uddannelsen, mens 21% angiver, at arbejdsbelastningen på kandidatuddannelsen i mindre grad eller slet ikke har været jævnt fordelt over tid. Af kommentarerne fremgår det, at der for de knap så positive vurderinger især er tale om afledte effekter af års- og skemastrukturen. 

Undervisernes faglige niveau vurderes højt; nogle underviseres pædagogiske kompetencer ønskes forbedret

Alle dimittenderne vurderer, at underviserne besidder de tilstrækkelige faglige kompetencer, mens 71% evaluerer undervisernes pædagogiske kompetencer positivt.

Læs dimittendundersøgelsen her