Dimittendundersøgelse farmaci 2016

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigel­sesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studie­forløb har indflydelse på deres beskæftigelse.

Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på ud­dannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse.

Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet.

Dimit­tendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af ud­dannelser. 

Undersøgelsens hovedresultater

Denne rapport bygger på data fra dimittender fra farmaci-uddannelsen, der har afsluttet deres kandidatuddannelse i perioden 1. oktober 2011 – 30. september 2014, og som har været færdige med deres uddannelse i minimum et år.

Data er indsamlet i perioden 27. oktober – 8. december 2015 som en del af en årlig fælles dimittendundersøgelse på tværs af KU.

225 af de 428 inviterede dimittender fra kandidatuddannelserne i farmaci har deltaget i dimittendundersøgelsen. 21 af disse har dog kun delvist besvaret spørgeskemaerne. Det giver en samlet svarprocent på 52,6% (beregnet inkl. delvise besvarelser). 

Dimittenderne er hurtigt i job inden for uddannelsens traditionelle fagområder

96% af kandidatdimittenderne i undersøgelsen er i beskæftigelse (heraf 10% som ph.d. studerende). 90% af dimittenderne i beskæftigelse er fastansatte.

32% af dimittenderne har sikret sig et job, før de er færdige med kandidatuddannelsen, mens 59% er i beskæftigelse inden for seks måneder efter dimission.

Næsten alle dimittenderne finder beskæftigelse inden for uddannelsens traditionelle fagområde. 

Beskæftigelsen lever op til dimittendernes karriereforventninger

77% af kandidatdimittenderne svarer, at deres nuværende job lever op til de karriereforventninger, de havde under uddannelsen. 

Netværk spiller en væsentlig rolle for dimittendernes jobsituation

46% af kandidaterne fra farmaci finder job gennem, hvad der samlet set kan betegnes 'netværk' – kontakter på eller udenfor uddannelsen, via sociale medier eller gennem studiejob og praktik. Derudover finder 36% job via jobportaler og 12% får job via uopfordrede henvendelser fra arbejdsgiver. 

Dimittenderne er godt rustede til arbejdsmarkedet

93% af dimittenderne vurderer, at uddannelsen har rustet dem godt til arbejdsmarkedet ('i høj grad' eller 'i nogen grad'). Dimittenderne angiver, at øget kontakt til og samarbejde med erhvervslivet vil kunne ruste fremtidige kandidater endnu bedre til arbejdsmarkedet. 

Positiv vurdering af faglig progression, fagligt niveau og uddannelsens opbygning

89% af dimittenderne oplever, at der er faglig progression på kandidatuddannelsen, og 91% vurderer, at undervisningen er tilrettelagt på et passende niveau i forhold til adgangsgrundlag.

78% vurderer, at kandidatuddannelsens elementer understøtter det samlede mål for læringsudbyttet, mens 76% vurderer, at kandidatuddannelsens struktur understøtter det samlede mål for læringsudbyttet. Blandt de dimittender, der ikke oplever den ønskede faglige progression og/eller som angiver, at uddannelsens elementer ikke i tilstrækkelig grad bidrager til det samlede læringsudbytte, peger flere på udfordringer med at opnå de ønskede valgfag. 

Dimittenderne er tilfredse med arbejdsbelastningen henover de enkelte semestre

73% af dimittenderne svarer, at arbejdsbelastningen er jævnt fordelt henover uddannelsen, mens 23% angiver, at arbejdsbelastningen på kandidatuddannelsen i mindre grad eller slet ikke har været jævnt fordelt over tid. Af kommentarerne fremgår det, at der for de knap så positive vurderinger især er tale om afledte effekter af års- og skemastrukturen. 

Undervisernes faglige niveau vurderes højt; nogle underviseres pædagogiske kompetencer ønskes forbedret

97% af dimittenderne vurderer, at underviserne besidder de tilstrækkelige faglige kompetencer, mens 72% evaluerer undervisernes pædagogiske kompetencer positivt.

Læs dimittendundersøgelsen her