Dimittendundersøgelse lægemiddelvidenskab 2015

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på beskæftigelse.

Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på uddannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse.

Dimittenderne vurderer også hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet.

Dimittendundersøgelser er derfor et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelser.

Undersøgelsens hovedresultater

Denne rapport bygger på data fra kandidater i lægemiddelvidenskab fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 (den første kandidatgruppe) og fra 1. oktober 2009 til 30. september 2010 (den anden kandidatgruppe).

Data er indsamlet i perioden 24. november 2014 til 17. december 2014.

I alt har 12 af de 34 inviterede dimittender fra lægemiddelvidenskab besvaret dimittendundersøgelsen, hvoraf en enkelt delvist har besvaret spørgeskemaet.
Det svarer til en samlet svarprocent på 35%, men da datagrundlaget for denne dimittendundersøgelse er begrænset, skal alle konklusioner tags med forbehold.

Ni ud af ti kandidatdimittender kommer i beskæftigelse
I den første kandidatgruppe (oktober 2012 til september 2013) er 90% af kandidaterne  i beskæftigelse. Hovedparten af dimittenderne er fastansatte i den private sektor (88%), mens én dimittend i undersøgelsen er ph.d.-studerende.

Dimittenderne opnår beskæftigelse inden for traditionelle fagområder (medicinalindustri og forskning), der også er de fagområder, som uddannelsen sigter mod at uddanne dimittender til.

88% var i job inden for 3 måneder efter dimission, og ingen dimittender var ledige efter 6 måneder efter dimission. Dimittenderne begyndte deres aktive jobsøgning tidligt, hvor 60% startede deres aktive jobsøgning inden de havde afleveret kandidatspecialet.

Beskæftigelsen lever op til dimittendernes karriereforventninger
Dimittendernes nuværende beskæftigelse lever i høj eller nogen grad op til de karriereforventninger, de havde under uddannelsen (88%).

Kompetencer fra uddannelsen og erhvervserfaringer afgørende faktorer
Tre ud af fire dimittenderne anfører, hvordan dels faglige og/eller akademiske kompetencer var afgørende for, at de blev ansat i deres første job, dels hvordan erfaringer fra fx praktik og projektsamarbejde i samme omfang var afgørende for beskæftigelse efter dimission.

Praktik og studiejob har positiv beskæftigelseseffekt
Seks ud af ti i undersøgelsen har haft studiejob ved siden af deres uddannelsen, mens halvdelen har været i praktik eller projektorienterede forløb med virksomheder. Omtrent en tredjedel (30%) af alle dimittender har efterfølgende fået job i den virksomhed, hvor de havde hhv. studiejob eller praktikophold/projektsamarbejde.

Dimittenderne begrunder deres valg af studiejob og praktik med, at det forbedrer deres jobmuligheder, og at de på studiejob og i praktik anvendte de på uddannelsen tilegnede kompetencer samt tilegnede sig kompetencer, de ikke fik på uddannelsen.

God sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked
Alle dimittender i undersøgelsen svarer, at der er en faglig forbindelse mellem deres uddannelse og nuværende job. 90% af dimittenderne i undersøgelsen mener også, at uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til arbejdsmarkedet.

Dimittenderne peger dog på, hvordan opgaveløsning i samarbejde med virksomheder, praktikophold, virksomhedsrettede valgfag og flere cases i undervisningen kan ruste studerende endnu bedre til arbejdsmarkedet.

Tilfredshed med uddannelsens form og indhold
Dimittenderne i undersøgelsen mener generelt, at undervisningen på uddannelsen er tilrettelagt på et passende niveau i forhold til adgangsgrundlaget (70%), samt at den faglige progression i uddannelsen, fordelingen af arbejdsbelastningen og uddannelsens elementers alt sammen bidrag til det samlede læringsmål (90-100%).

Dimittenderne vurderer generelt, at underviserne har de tilstrækkelige både faglige om pædagogiske kompetencer (77%).

Dimittenderne mener kun i mindre grad at uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at tage på praktikophold uden studieforlængelse; 66% af respondenterne svarer, at det slet ikke eller i mindre grad er muligt at tage i praktik uden studieforlængelse.

Der er primært to forhold, der kan gøre, at praktik bliver studieforlængende: 1) Det er svært at etablere kontakt til virksomhederne, og 2) Tidspunktet for praktikken passer sjældent ind i den studerendes uddannelsesplan. 

Læs dimittendundersøgelsen her.