Grundlag for undervisningsevaluering på de farmaceutiske videnskaber

På bacheloruddannelsen samt de fire kandidatuddannelser i de farmaceutiske videnskaber evalueres kurser, projektophold og vejledningsforløb. Evaluering på bacheloruddannelsen er dialogbaseret, mens evaluering på kandidatuddannelserne er surveybaseret.

Den systematiserede dialogevaluering på bacheloruddannelsen foregår ved semestervise dialogmøder mellem holdrepræsentanter, kursusansvarlige, studienævnsformand samt studieleder. Dialogmøderne afholdes, når hele semesteret er afsluttet, da sammenhæng og progression på det enkelte semester og semestrene imellem indgår i drøftelserne.

På kandidatuddannelserne foretages surveybaseret evaluering pga. de logistiske udfordringer forbundet med spredningen af de studerende på fire kandidatuddannelser. Her kan surveybaseret evaluering sikre, at alle studerende får mulighed for at evaluere deres undervisning. Der anvendes standardiserede spørgeskemaer. 

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus hos den kursusansvarlige i samarbejde med instituttets undervisningsudvalg og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

  • De kursusansvarlige samler op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. Opsamlingen sker med udgangspunkt i evalueringsresultaterne fra hhv. dialogmøderne og den surveybaserede evaluering (suppleret af dialog med de studerende samt eventuelle medundervisere). De kursusansvarlige udformer kortfattet skriftlig opfølgning til undervisningsudvalgene, studieleder og studienævn.
  • Evalueringsresultater fra både dialog- og surveybaseret evaluering samt tilbagemeldinger fra kursusansvarlige og undervisningsudvalg drøftes i studienævnet. På baggrund af disse drøftelser udarbejder studieleder en sammenfattende årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.

Resultater fra evalueringerne offentliggøres i anonymiseret form, med mindre det er i strid med persondataloven, her på siden.

Evaluering af undervisningen efteråret 2019 og foråret 2020

Kursusevalueringen er baseret på et rotationsprincip, ifølge hvilket kurserne evalueres hver anden gang, de udbydes. Enkelte kurser udvælges dog til evaluering hvert år, eksempelvis kurser, hvor foregående evaluering gav anledning til opfølgning. Her kan du se planerne for evaluering af kurser, projektophold og vejledningsforløb BA efteråret 2019, KA efteråret 2019, BA foråret 2020 og KA foråret 2020.