Alumneundersøgelse blandt Farmaceuter

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Rapporten vedr. nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus er foretaget for Bachelor- og Kandidatstudienævnet (BK-studienævnet) på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet og Pharmadanmark i efteråret 2011. Den undersøgte gruppe farmaceuter er kandidater, som er dimitteret indenfor de sidste et til fire år (kandidater fra årgangene 2007-2010). Med udgangspunkt i BK-studienævnets løbende arbejde med at revidere og tilpasse farmaceutstudiet til de jobfunktioner, farmaceutiske kandidater bestrider, Fakultetets og Pharmadanmarks erhvervsvejledning for de kommende kandidater samt Fakultetets markedsføring over for potentielle studerende, er det undersøgelsens hovedformål at belyse: 

 • Hvor kandidaterne finder ansættelse
 • Hvilke fagområder kandidaterne arbejder med
 • Kandidaternes jobsøgningsmønster
 • Betydningen for deres ansættelse af kandidaternes specifikke valgfrie fag og fagområdet for specialeopgaven
 • Betydningen af studierelateret erhvervsarbejde og frivilligt studenterarbejde for kandidaternes ansættelse
 • Betydningen af eksamensgennemsnittet og specialekarakteren for kandidaternes ansættelse
 • Hvor mange der har været på udenlandsophold som en del af uddannelsen
 • Udbyttet af fagelementet ”Studieophold på apotek”
 • Hvilke værdier farmaceuter vægter højt i forbindelse med ansættelse
 • Hvilke kvalifikationer kandidaterne har tilegnet sig i løbet af uddannelsen, og hvilke kvalifikationer, de mener, arbejdsgiverne lægger vægt på
 • Andelen af kandidater der påbegynder videreuddannelse (herunder ph.d.-uddannelse)

Ovenstående spørgsmål er belyst både for kandidaternes første og nuværende ansættelse (status pr. 1/9 2011).

Undersøgelsens hovedresultater

I årene 2007, 2008, 2009 og 2010 dimitterede i alt 658 kandidater. Blandt disse er der udsendt spørgeskema til 640 personer. I alt har 443 farmaceuter besvaret det udsendte spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 70%.

Undersøgelsen viser, at dimittenderne generelt har en høj beskæftigelsesgrad og ansættes i såvel privat praksis som i den offentlige sektor. Pr. 1.9.2011 er 47,7% af kandidaterne ansat i ’anden privat virksomhed’ (heraf hovedparten i medicinal-, biotek- og medico-industrien), 15,7% på apotek og 31,8% i den offentlige sektor. I en tilsvarende dimittendundersøgelse fra 2007 var disse tal hhv. 52,8%, 17,4% og 28,2%.

Det skal dog bemærkes, at ledigheden blandt de nyuddannede er firedoblet. I 2011-undersøgelsen er 2,8% kandidater uden job i forhold til 0,7% i 2007-undersøgelsen. Samtidig er der gennemsnitligt 17 kandidater pr. år, som er ansat på landets apoteker. Det udgør et fald på 29 procent point – eller 7 kandidater pr. år – i forhold til 2007-undersøgelsen.

Andelen af mænd og kvinder, der ansættes på apoteker, er ens.

74% af kandidaterne er pr. 1.9.2011 ansat i området dækket af den danske del af Medicon Valley (Storkøbenhavn).

Undersøgelsen viser, at 28% får det første job uden at skrive en eneste ansøgning, mens 37% nøjes med at skrive mellem en og fem ansøgninger, førend det første job er sikret. 34% får første job uden at have været til samtale.

De mandlige kandidater skifter i højere grad end kvinderne job for at opnå lederstillinger, mere selvbestemmelse eller højere løn. De kvindelige kandidater skifter i højere grad end mændene job for at opnå et bedre arbejdsmiljø, få nye udfordringer og kortere arbejdstid.

Kandidaterne mener, at studierelateret arbejde eller frivilligt studenterarbejde sideløbende med studiet er vigtigere for efterfølgende at få et job end eksamensgennemsnittet og specialekarakteren. Hele 48,9% angiver, at studierelateret arbejde har "Stor betydning" eller "afgørende betydning" for den første ansættelse, hvilket repræsenterer en stigning på 38 procent point i forhold til de tilsvarende tal fra 2007-undersøgelsen. 27% af de nyuddannede farmaceuter fra 2011-undersøgelsen har udført frivilligt studenterarbejde. Henholdsvis 10% og 9% mener, at henholdsvis eksamensgennemsnittet og specialekarakteren har haft betydning for deres ansættelse.

Undersøgelsen og dens resultater vil indgå i studiets videre arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen.

Læs rapporten fra 2011