Dimittendundersøgelse 2017

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigel­sesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studie­forløb har indflydelse på deres beskæftigelse.

Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på ud­dannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse.

Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet.

Dimit­tendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af ud­dannelser. 

Undersøgelsens hovedresultater

Denne rapport bygger på data fra dimittender fra Masteruddannelsen i Industrial Drug Development, der har afsluttet deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2015, og som har været færdige med deres uddannelse i minimum et år. Data er indsamlet i perioden 1. november til 8. december 2016 som en del af en årlig fælles dimittendundersøgelse på tværs af KU.

I alt har 10 af de 16 inviterede dimittender fra masteruddannelsen i Industrial Drug Development, besvaret dimittendundersøgelsen. Det svarer til en samlet svarprocent på 63%

Da datagrundlaget for denne dimittendundersøgelse er begrænset, skal alle konklusioner tages med forbehold. 

Dimittenderne er i job og over halvdelen har skiftet job efter endt masteruddannelse

Samtlige dimittender er i beskæftigelse efter endt masteruddannelse. 44% har det samme job, som da de afsluttede MIND-uddannelsen, mens 56% har haft ét jobskifte efter endt masteruddannelse.

Alle dimittender er fastansatte i den private sektor, hvor størstedelen er ansat i en farmaceutisk virksomhed eller medicinalindustrien, mens de resterende er ansat i bioteknologisk virksomhed eller Medicoindustrien.

Dimittenderne ønsker udfordringer og at forbedre deres kvalifikationer

Af motivationsfremmende faktorer vægter samtlige dimittender et ønske om flere udfordringer i arbejdslivet. For 90% har det betydning at få dokumentation for deres kvalifikationer, mens øgede muligheder for avancement på arbejdspladsen har betydning for 70%. Ingen har været motiveret af problemer med at finde beskæftigelse, og ligeledes har muligheden for bedre løn været motiverende i mindre grad.

Positivt udbytte af MIND-uddannelsen til efterfølgende beskæftigelse

MIND-uddannelsen har givet dimittenderne konkret udbytte, som de efterfølgende har haft gavn af i deres jobs. 70% angiver, at det har gjort en forskel, at de har officielt papir på deres kvalifikationer. Halvdelen af dimittenderne har hhv. fået nye arbejdsområder, er blevet bedre til at samarbejde med kollegaer fra andre fagområder samt forøget deres muligheder for avancement på arbejdspladsen.

Konkret er to dimittender blevet leder, mens tre har fået en bedre løn som følge af MIND-uddannelsen.

Størstedelen af dimittenderne vurderer, at den faglige sammenhæng mellem masteruddannelsen og det efterfølgende job er relativ høj, samt at masteruddannelsen har rustet dem, til deres videre arbejdsliv.

Dimittenderne efterspørger mere tværfaglighed og praktiske opgaver

Dimittenderne efterspørger en større grad af tværfaglighed i uddannelsen, flere praktiske opgaver og kurser samt mere internationalisering. Grundet uddannelsens tværfaglige udgangspunkt overrasker dette studieleder og studienævn. Dette vil derfor blive diskuteret nærmere.

God faglig sammenhæng og struktur på masteruddannelsen

Samtlige dimittender vurderer, at der eksisterer en god struktur i sammensætningen af uddannelsens obligatoriske og valgfrie moduler, samt at der er en faglig sammenhæng i de forskellige moduler på masteruddannelsen.

Ligeledes opleves der en god overensstemmelse mellem uddannelsens formålsbeskrivelse og det faktiske indhold.

Størstedelen af dimittenderne angiver i den forbindelse, at undervisningen er tilrettelagt på et passende niveau ift. adgangsgrundlaget.

Stor tilfredshed vedrørende fleksibilitet og arbejdsbelastning

90% har vurderet, at der har været en god balance mellem såvel masteruddannelsen og arbejdsliv, samt  masteruddannelse og privatliv. I fritekstkommentarerne uddybes det dog, at det kan være en udfordring at få tid til både studier og arbejdsliv, særligt i forbindelse med kursusuger og opgaveskrivning.

Meget positiv vurdering af undervisernes kompetencer

Undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer vurderes generelt meget højt. Samtlige dimittender vurderer, at underviserne besidder tilstrækkelige faglige kompetencer, mens de pædagogiske kompetencer vurderes som tiltrækkelige af 80% af dimittenderne. 

Flertallet vil anbefale uddannelsen til andre

80% af dimittenderne har angivet, at de vil anbefale uddannelsen til andre i deres faglige eller private netværk, mens kun en person svarer nej, hvilket må anses som en meget positiv vurdering af den samlede uddannelse.

Du kan læse mere om undersøgelsen og dens resultater her.