Undersøgelse af Master of Public Health-uddannelsen

Formål og baggrund for undersøgelsen
Master of Public Health-uddannelsen ((MPH) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udførte i efteråret 2012 i samarbejde med Afdeling for Uddannelse og Studerende en kvalitativ undersøgelse af uddannelsen. Undersøgelsens metode var fokusgruppeinterviews med nuværende og tidligere studerende.

Formålet med undersøgelsen var at belyse MPH-uddannelsen som helhed fra forskellige grupper af studerendes perspektiv. Studerende fra tre forskellige årgange blev interviewet: Aktuelle studerende på uddannelsens 2. år samt studerende der dimitterede i hhv. sommeren 2011 og 2012. Interviewene omhandlede de studerendes oplevelse af uddannelsen samt sammenhængen mellem uddannelse og karriere.

Resultater
Undersøgelsens resultater er opsummeret i rapporten på side 3-6 (se link nedenfor) og uddybes i resten af rapporten. Udvalgte resultater viser bl.a.:

 • MPH-uddannelsen opleves som attraktiv, fordi: 1) den giver efteruddannelse på universitetsniveau, 2) den er tværfaglig, og 3) undervisningen anlægger et bredt fokus på såvel forebyggelse som ledelse og organisationsforståelse.
 • Det har betydning for respondenterne, at uddannelsen udbydes af en veletableret uddannelsesinstitution. Desuden lægges der vægt på muligheden for at gennemføre uddannelsen sideløbende med erhvervsarbejde.
 • Respondenterne har forskellige forventninger til deres kompetencer og karriere efter afsluttet uddannelse. Fælles er, at de udover at vægte karriere i gængs jobmæssig forstand også lægger stor vægt på betydningen af at udvikle både sig selv og deres faglige kompetencer via uddannelsen. Alle respondenter har den opfattelse, at MPH-uddannelsen vil give dem langt flere muligheder ift. fremtidig karriere.
 • Der er generelt stor tilfredshed med undervisningens niveau. Nogle respondenter giver udtryk for, at undervisningen giver mest mening for ”klassisk sundhedsfagligt tænkende”. Det fremhæves som positivt af alle, at medstuderende såvel som undervisere har forskellige faglige og akademiske baggrunde.
 • De interviewede oplever, at den faglige sammenhæng og den overordnede progression i løbet af uddannelsen er god - bl.a. at koordinationen mellem metodiske og teoretiske fag på uddannelsen første år er meget velfungerende.
 • En generel problematik, der blev rejst i alle interviews, var, at det ofte kan være svært at se ”den røde tråd” indbyrdes mellem de enkelte fag undervejs, og at fornemmelsen af sammenhæng først erfares på et senere tidspunkt.
 • Seminarerne på uddannelsens 2. år kritiseres af nogle for at have et uklart formål, og for at seminarerne er svære at prioritere, fordi de er spredt over semestret. Nogle tidligere studerende foreslår på den baggrund, at seminarerne i stedet samles i ét modul.
 • Sam-undervisning med udenlandske studerende fra Erasmus Mundus-programmet opleves af nogen respondenter som problematisk pga. sproglige barrierer - andre oplever det som berigende fagligt såvel som kulturelt. Det fremhæves i den forbindelse som vigtigt, at underviseren har fokus på at skabe samspil mellem de to grupper af studerende, så forskelligheden bliver en værdi i undervisningen snarere end en barriere.
 • De studerende har forskellige vilkår i forbindelse med udarbejdelse af deres master-afhandling i form af forskellige aftaler med deres arbejdsgiver. Samtidig opleves der blandt nogle respondenter en manglende forventningsafstemning mellem studerende og vejleder før og under forløbet med at forberede og udarbejde afhandlingen. Samlet set betyder det, at de studerende oplever master-afhandlingsforløbet yderst forskelligt.
 • Pensum opfattes som meget stort af de fleste, særligt på uddannelsens 2. år. Respondenterne opfordrer til større tydelighed omkring arbejdspresset på uddannelsens 2. år, så de studerende kan sikre en bedre forventningsafstemning med deres arbejdsgiver.
 • Som studerende på en masteruddannelse er det for de fleste en løbende udfordring at ”forhandle” grænserne mellem studie, arbejde og familieliv. Dette gør sig især gældende på uddannelsens 2. år.


Undersøgelsen og dens resultater vil indgå i studiets videre arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen.

Læs rapporten fra 2012