Alumneundersøgelse på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Formål og baggrund for undersøgelsen
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse gennemførte i samarbejde med Afdeling for Uddannelse og Studerende i vinteren 2012-2013 en alumneundersøgelse blandt alle færdiguddannede kandidater. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan dimittenderne vurderer deres uddannelse retrospektivt, samt at få indsigt i hvilken indflydelse den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har og har haft på dimittendernes karrieremæssige udvikling. Undersøgelsens resultater er et vigtigt redskab for studieledelsens fortsatte arbejde for at sikre kvaliteten og relevansen af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Undersøgelsens resultater
Undersøgelsen er foretaget blandt alle dimittender fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse fra uddannelsens oprettelse i 2008 til og med 2012. Ud af 114 mulige kandidater har 99 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 87%.

Undersøgelsen viser, at det især er professionsuddannede sygeplejersker og fysioterapeuter, der vælger at tage den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Begrundelsen for at søge uddannelsen er bl.a. ønsket om et mere udfordrende arbejdsliv, at styrke personlig udvikling og muligheden for karriereudvikling samt muligheden for at påbegynde en forskerkarriere.

Resultaterne viser, at mange dimittender har foretaget et karriereskift efter deres cand.scient.san.-uddannelse. Mange er således ph.d.-studerende (33%) og yderligere 17% planlægger at påbegynde ph.d.- forløb. 20% fungerer som videnskabelige assistenter eller forsknings- eller udviklingsmedarbejdere. Tre ud af fire ønsker fremadrettet at beskæftige sig med forskning.

Undersøgelsens respondenter tjener gennemsnitsligt mere, end de gjorde, før de påbegyndte uddannelsen. Langt de fleste respondenter er tilfredse med deres jobmæssige udvikling. Der til trods oplever kun lidt over halvdelen af respondenterne deres lønudviklingen som tilfredsstillende.

Overordnet set er der blandt respondenterne stor tilfredshed med kandidatuddannelsen. 90 ud af 99 er "Meget tilfredse" eller "Tilfredse" med uddannelsen. Der er generel tilfredshed med sammenhæng og progression i uddannelsen, og især uddannelsens tværfaglige tilsnit vægtes højt.

Mange af dimittender oplever i høj grad at anvende kompetencer tilegnet under uddannelsen i deres nuværende beskæftigelse og oplever en høj gad af naturlig sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse. De kompetencer, der fremhæves som specielt relevante, er "Viden om videnskabelige metoder", "Erfaring med at kommunikere tværfagligt", "Viden om sundhedsfag" samt "Viden om sammenhænge og processer i sundhedsvæsenet".

De bedste aspekter ved uddannelsen vurderes bl.a. at være det tværfaglige fokus, at der tilegnes viden om forskellige forskningsmetoder og at der opnår erfaring med problembaseret læring (PBL) som metode. Af forbedringer foreslås bl.a.: Færre PBL-forløb, et ønske om mere undervisning i statistik og databehandling samt et bredere fagligt fokus end det biomedicinske.

Undersøgelsen og dens resultater vil indgå i studiets videre arbejde med kvalitetssikring og –udvikling af uddannelsen.