Dimittendundersøgelse for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelsen 2016

Formål og baggrunden for undersøgelsen

Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på deres beskæftigelse.

Via dimittendundersøgelserne opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på ud­dannelsen, er relevante og efterspurgte i de job, de får efter endt uddannelse.

Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der kan tilpasses, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dem til arbejdsmarkedet.

Dimittendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelser. 

Undersøgelsens hovedresultater

Denne rapport bygger på data fra dimittender fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, der har afsluttet deres uddannelse i perioden 1. oktober 2011 – 30. september 2014, og som har været færdige med deres uddannelse i minimum et år.

Data er indsamlet i perioden 27. oktober – 8. december 2015 som en del af en årlig fælles dimittendundersøgelse på tværs af KU.

45 af de 66 inviterede dimittender fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har deltaget i dimittendundersøgelsen. 5 af disse har dog kun delvist besvaret spørgeskemaerne. Det giver en samlet svarprocent på 68% (beregnet inkl. delvise besvarelser). 

Respondenterne i undersøgelsen vurderes som repræsentative for totalpopulationen med hensyn til forudgående professionsbachelor (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut m.v.) inden påbegyndt kandidatuddannelse.

Dimittenderne er i job og mange er beskæftiget indenfor forskning

Samtlige dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, er i beskæftigelse. Der er ingen tvivl om, at uddannelsens dimittender har stort fokus på forskning, idet 27% af respondenterne er i gang med en ph.d.-uddannelse, mens 21% af de øvrige respondenter er beskæftiget med forskning og udvikling. Denne høje grad af beskæftigelse med forskning er i tråd med uddannelsens profil. 74% af dimittenderne i undersøgelsen angiver, at deres nuværende beskæftigelse er i overensstemmelse med de karriereforventninger, de havde under uddannelsen.

Dimittenderne kommer meget hurtigt i job

Dimittenderne fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse kommer relativt hurtigt i job. 59% af dimittenderne har således sikret sig et job inden de har færdiggjort uddannelsen, og i alt 94% er i job indenfor seks måneder efter afsluttet uddannelse. Dette hænger formentlig sammen med, at de påbegynder jobsøgningen meget tidligt, samt at de studerende på denne uddannelse har en forudgående professionsbacheloruddannelse og derfor har forudgående erhvervserfaring samt generelt er modne og engagererede.

Dimittenderne er godt rustede til arbejdsmarkedet

Undersøgelsen viser en generel god sammenhæng mellem uddannelse og job. 72% af dimittenderne vurderer at jobbet ligger i direkte forlængelse af specialet eller indenfor det traditionelle fagområde for uddannelsen. Samme tendens gør sig gældende i forhold til hvor godt rustede dimittenderne føler sig til arbejdsmarkedet. Her vurderer 95% af dimittenderne, at de er godt rustede.

Dimittenderne opnår mange relevante kompetencer som del af uddannelsen men efterlyser et mere virksomhedsorienteret fokus

Undersøgelsens dimittender har vurderet 19 kompetencer ift. hhv. tilegnelse og anvendelse i deres nuværende job. For størstedelen af uddannelsens kernekompetencer er der overensstemmelse mellem anvendelse og tilegnelse. Dimittenderne efterspørger dog, at uddannelen bliver mere virksomhedsorienteret i form af bl.a. bedre muligheder for praktik, flere erhvervsorienterede fag samt opgaveløsning i samarbejde med virksomheder. På samme vis efterspørges forskellige erhvervsrettede kompetencer. Ifølge dimittenderne vil ruste kommende dimittender endnu bedre til mødet med arbejdsmarkedet.

Positiv vurdering af faglig progression, fagligt niveau og uddannelsens opbygning, men kritik af PBL-forløb

97% af dimittenderne oplever, at der er faglig progression på kandidatuddannelsen, og ligeledes vurderer 97% af dimittenderne at undervisningen er tilrettelagt på et passende niveau i forhold til adgangsgrundlag. Derudover vurderer 82% at arbejdsbelastningen var jævnt fordelt. Af undersøgelsens fritekstkommentarer fremgår dog, at en del dimittenderne oplever at bruge megen tid på de Problembaserede Lærings forløb (PBL-forløb), der opleves som intense og stressende. Netop omfanget og tilrettelæggelsen af PBL-forløbene er noget af det, der er blevet justeret af studienævnet i forbindelse med den sidste studieordningsændring (2015-kandidatstudieordning).

Undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer vurderes meget positivt

97% af dimittenderne vurderer, at underviserne besidder de tilstrækkelige faglige kompetencer, mens 84% evaluerer undervisernes pædagogiske kompetencer positivt. Disse tal er meget positive, idet en del af undervisningen i forbindelse med PBL-forløbene varetages af undervisere, der har stor erfaring med praksis, men først erhverver sig erfaring med at undervise som del af deres deltidsansættelse på universitetet.

Læs dimittendundersøgelsen her