Evaluering af undervisning på SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet evaluerer regelmæssigt alle kurser. I tråd med retningslinjer for undervisningsevaluering udstukket af Københavns Universitets evalueres alle kurser første gang de udbydes, og herefter minimum hver anden gang de afholdes. Øvrige undervisningsaktiviteter såsom vejledningsforløb og projektophold evalueres også.

Hvorfor evalueres undervisningen?

Slutmålet med evalueringen er at fremme de studerendes læring og udbytte af undervisningen på SUND indenfor de til enhver tid givne rammer. Formålet med at evaluere undervisningen er:

 • Muliggøre løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af undervisningen ved at give evalueringsmæssige input til kursusansvarlige og undervisere.
 • Give studienævn, studieledere og institutledere (herunder undervisningsudvalg) et systematisk overblik over kvaliteten i uddannelserne og i undervisningen.
 • Skabe grundlag for videndeling om ”best practice”.
 • Sikre at SUND lever op til gældende lovgivning, krav i forbindelse med institutionsakkreditering, KU’s retningslinjer m.v..

Hvilke principper tager undervisningsevalueringen udgangspunkt i?

KU tager evaluering af undervisning udgangspunkt i følgende principper:

 • Evaluering gennemføres for at forbedre undervisningen.
 • Evaluering gennemføres for at sikre gode vilkår for studerendes læring og gennemførelse.
 • Evalueringsprocessen medvirker til undervisernes engagement i udviklingen af undervisningen og bidrager til at sprede de gode erfaringer, som genereres rundt omkring i undervisningslokalerne.
 • Evalueringsprocessen er overkommelig for de involverede aktører.
 • Oparbejdede evalueringsdata er anvendelige både i forhold til opfølgning og offentliggørelse.
 • Der er metodefrihed i forhold til den konkrete gennemførsel af evalueringen.

SUND skal følgende principper desuden følges:

 • Kursusansvarlige skal spille en nøglerolle i evalueringsprocessen, og skal forholde sig skriftligt til evalueringsresultaterne.
 • Studerende skal inddrages i en reel dialog om evalueringsresultater og opfølgning.
 • Der skal sikres en samlet systematik for udarbejdelse af evalueringsplaner, afrapportering, opfølgning og offentliggørelse af resultater. Systematikken skal beskrives og være dokumenterbar.
 • Alle kurser evalueres altid første gang, de udbydes, og derefter som minimum hver anden gang. Vejledningsforløb og projektophold evalueres ud fra samme udgangspunkt.

Hvordan foregår undervisningsevalueringen?

I tråd med princippet om metodefrihed i forhold til gennemførslen af evalueringen på den enkelte uddannelse, har Afdeling for Uddannelse og Studerende udviklet tre evalueringsmodeller:

 • Survey-modellen indebærer udsendelse af standardiserede spørgeskemaer til alle studerende tilmeldt undervisning.
 • Dialog-modellen er centreret omkring en systematiseret dialog mellem studerende, kursusansvarlige og institutter i undervisningsregi eller på særskilte dialogmøder. Kursusansvarlige og studerende foretager i fællesskab en skriftlig opfølgning på den mundtlige dialog.
 • ”Værktøjskasse”-modellen indebærer, at uddannelserne selv varetarer evalueringen og har metodefrihed i forhold til evalueringsformen.

Studienævnene på alle uddannelser har valgt, hvilken evalueringsmodel den pågældende uddannelse ønsker at benytte.

Hvordan følges der op på undervisningsevalueringen?

Kursusansvarlig skal i kortfattet skriftlig form forholde sig til evalueringsresultaterne. Her udpeges eventuelle behov for opfølgning. Den kursusansvarlige bærer ansvaret for opfølgning på det enkelte kursus med udgangspunkt i evalueringsresultaterne. Ansvaret for på baggrund af evalueringsresultaterne at træffe og følge op på principielle beslutninger vedr. tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af uddannelse og undervisning ligger hos hhv. studienævn, studieleder, institutleder samt undervisningsudvalg.

Med udgangspunkt i evalueringsresultater, dialog med kursusansvarlige og drøftelserne i studienævn samt evt. undervisningsudvalg udfærdiger studielederne en årlig evalueringsrapport, som offentliggøres under 'Opfølgning' på den uddannelsesspecifikke side.