SUNDs model til opgørelser af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer

Herunder beskriver SUND sin model med bemærkninger til opgørelse af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer. Modellen er godkendt på SUND i december 2017 og følger definitionerne fra de fælles KU-principper for opgørelse af ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratioer.

Model
Bemærkninger til model

Model

 1. SUND trækker institutternes samlede årsværksforbrug for ViP og DViP for det seneste relevante studieår fra fakultetets løndatavarehus.[1]
 2. SUND bruger det formålsfordelte regnskab til at fordele institutternes VIP og DVIP på hhv. heltids- og deltidsuddannelser (inkl. uddannelsesledelse og -administration).
 3. SUND beregner fordelingsnøgler for institutternes indmeldte forbrug af undervisningsressourcer for ViP og DViP for de uddannelser, som hvert institut samt Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) er involveret i.
 4. Oplysning om optjent STÅ pr. uddannelse leveres af US.
 5. På baggrund af oplysningerne fra pkt. 1-4 beregner SUND ratioer pr. uddannelse.
 6. Opgørelsen af undervisningsårsværk og ratioer sendes til kvalitetssikring på institutter og SKT.

Bemærkninger til model

a) Ved samlæsning tæller ViP- og DViP-årsværk 100 % på hver af de involverede uddannelser.
b) De 100 % valgfri studieelementer, der udbydes af et SUND-institut, tæller med i ratioopgørelserne. De planlagte undervisningsressourcer vil fremgå af institutternes indmeldte forbrug af undervisningsressourcer, og de optjente STÅ vil indgå i opgørelsen fra US.
c) På SUND indgår nedenstående i ViP-undervisningsforpligtelsen for undervisningsrelaterede opgaver på professionsbachelor-, bachelor-, kandidat-, master- og diplomuddannelser:

 • undervisning (herunder undervisning i klinik, online og blended læringsaktiviteter)
 • vejledning
 • forberedelse
 • eksamination og bedømmelse, herunder udarbejdelse af prøvemateriale og behandling af klagesager
 • kursusledelse og undervisningsadministration (mødeaktiviteter, kursuskoordination, kursusplanlægning, kursusevaluering og udvikling)
 • pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling (herunder kollegasparring, sidemandsoplæring, institutdage, etc.)
 • undervisningsportfolio og refleksion over egen undervisning, samt refleksion over og feedback på kollegaers undervisning
 • studieledelse (herunder også deltagelse i rekrutteringsarbejde, info-arrangementer, bachelor- og specialearrangementer, uddannelseskongresser, m.m.)
 • deltagelse i udvalgsarbejde, herunder studienævn, undervisningsudvalg, uddannelsesråd m.m.
 • deltagelse i underviserteammøder
 • koordinering af internationale opgaver/uddannelsessamarbejder m.m.
 • koordinering af praktik- og projektforløb
 • koordinering af tværfaglige uddannelsessamarbejder.
d) På SUND forventes det, at ViP-gruppen som udgangspunkt underviser halvdelen af sin arbejdstid med undtagelse af ph.d.-studerende og postdocs, hvor undervisningsnormen som udgangspunkt er 100 timer i gennemsnit pr. år. ViP-undervisningsnormen aftales dog individuelt på institutniveau, idet der tages højde for variationer i den enkelte VIP’s undervisningsforpligtelse fra år til år, fx orlov.

[1] a) Da de kliniske lektorer, kategori a), b) og c), og postgraduate kliniske lektorer rent lønteknisk er registreret som DViP, flyttes disse til at indgå i ViP-opgørelsen, så SUND på den måde følger pkt. 3 i KU’s principper og ministeriets definition af ViP. b) Underviserne på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) er ikke ansat i stillingskategorier som er identiske med KU’s principper og ministeriets definition af ViP og DViP. SKT’s skoleleder har besluttet en definition, der betyder, at for professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser opgøres som VIP de akademiske undervisere som i særlig grad forventes at deltage i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen.