Censorhonorering og censoropgørelser for de farmaceutiske uddannelser

Beskikkelse

Censorer beskikkes af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet. Beskikkelse gælder for en periode på 4 år eller i tilfælde af beskikkelse i en periode for den resterende del af denne. Beskikkelsen sker i henhold til Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser betragtes som ét censorkollegium, der af sin midte vælger en censorformand og en censornæstformand.

Vederlag

Censorvirksomhed honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære om vederlag af censorvirksomhed. I henhold til cirkulæret fastsætter universitetet normerne for det tidsforbrug, der afsættes til censur af hvert enkelt eksamensarbejde. De normer, der er fastsat på nuværende tidspunkt, er angivet i boksen til højre. Der ydes ikke særskilt betaling for den tid, der medgår til godkendelse af opgaver, censorernes forberedelse af eksamensstoffet, til forudgående eller efterfølgende censormøder, behandling af eksamensklager og lignende, idet vederlag herfor er inkluderet i det fastsatte vederlag.

Ankenævnsbehandling

Bedømmernes afgørelse i forbindelse med en klage kan indbringes for et ankenævn af klageren. Grundlaget for Ankenævnets virke er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen. Nævnet består af to ministerielt beskikkede censorer, en eksamensberettiget underviser inden for fagområdet og en studerende.
Censorerne honoreres normalt for deres deltagelse i ankenævnsbehandlingen med et timetal svarende til det dobbelte af den fastsatte tidsnorm for den ordinære censur. Der afregnes efter satsen for eksterne lektorer.

Udbetaling af censorvederlaget

Ved eksamener fremsendes en afregningsblanket fra Sektion for Studieservice til censor. Ved specialeopgaver, projektarbejder (grupper) og lignende vil opgørelsesblanketten blive udleveret fra det institut, hvorunder censorarbejdet hører. Blanketten skal returneres til Sektion for Studieservice. Læs mere her.

Rejsegodtgørelse

Har der i forbindelse med en censuropgave eller et censormøde været rejseudgifter, skal disse indtastes i RejsUD. Læs mere her

Generelt

De gældende censurnormer er udarbejdet af Sektion for Studieservice på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, og godkendt af Censorformandskabet. 
For nye/reviderede kurser, der bedømmes med ekstern censor, fastsættes censornormen ud fra gældende normer i samarbejde med Censorformandskabet, og evt. efter drøftelse mellem kursusleder og studieleder.

Eventuelle tvivlsspørgsmål forelægges sekretær for Censorformandskabet, Line Flintholm Juul (line.juul@sund.ku.dk)