Her finder du informationer om censorkorps for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Opslag af censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps

Beskikkelse af censorer til Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps
for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (BEK nr. 1062 med senere ændringer) opslås censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps. Beskikkelsen vil blive foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.

Der censorater indenfor følgende fagområder:

Liste over fagområder og censorer der er beskikket til udgangen af 2023

Fagområdelisten alfabetisk

Fagområdelisten med nøgleord

Opgaver
Som beskikket censor skal du ved udøvelse af censur påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i Uddannelsesbekendtgørelsen og Studieordningerne samt sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse.

Censorkorpset dækker følgende uddannelser:

- Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin (SUND)

- Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab (SCIENCE)

- Kandidatuddannelsen i Animal Science (Engelsksproget) (SUND)

- Master in Companion Animal Clinical Science (Engelsksproget) (SUND)

 Du kan læse om uddannelserne på følgende hjemmesider:

SUND: https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/studieordninger/

SCIENCE: https://studier.ku.dk/bachelor/husdyrvidenskab/undervisning-og-opbygning/

Censorkorpset dækker alle ovenstående uddannelser, og som censor kan du blive anmodet om at påtage dig censuropgaver vedr. alle disse uddannelser. Du kan få tildelt opgaver inden for både mundtlige og skriftlige eksamener samt eksamener ved bachelorprojekter og kandidatspecialer, som modsvarer dine kvalifikationer.

Kvalifikationer
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps forudsættes at have:

 De formelle krav §57 fra Eksamensbekendtgørelsen:
1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder
3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag
4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Endvidere vil censorformandskabet ved udvælgelsen af censorer lægge vægt på:
*tidligere censorerfaring
*videnskabelig kompetence
*praktisk erfaring

Bemærk, at der i Eksamensbekendtgørelsen § 53. stå: Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Det betyder, at du ikke kan fungere som censor, hvis du er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus (med kontrakt). En ”emeritus-kontrakt” betyder, at der foreligger en kontrakt mellem en institution og en pensioneret, tidligere ansat.

Honorering
Censorer i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten for censur udgør aktuelt pr. time kr. 449,59 (Finansministeriets cirkulære vedr. censorvirksomhed). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Ansøgning
Ansøgning om efterbeskikkelse skal ske via Censor IT - via følgende LINK til ansøgning

Spørgsmål vedr. ansøgninger kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved Louise Berntsen: Tlf. 3532 6318 /E-mail louise.berntsen@sund.ku.dk.

Ved tekniske spørgsmål til ansøgning via CensorIT kan Censorsekretariatet besvare spørgsmål på telefonnr. 72665161 eller mail: censor-it@ussyd.dk.

Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding efter cesnorformandskabet har behandlet ansøgningen. Hvis der er tale om en censor der ikke allerede er bestikket for perioden2020/2023 skal  ministeriet også godkende censor (det  kan tage op til 3 måneder).

Censorformandskab for censorkorps for Veterinærvidenskab


Dyrlæge, Lars Birch Mail: larsbir@gmail.com

Specialdyrlæge, Jens Arnbjerg Mail: jarn@image.dk 

Chefkonsulent Niels Jørgen Kjeldsen Mail: njk@seges.dk

Censorformandskabets sekretær
Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk, eller Tlf. 29 62 40 64

Information om Digital eksamen på Københavns Universitet

Brev til censorer om Digital eksamen

Censorformandskabets beretninger

Beretning 2018

Beretning 2017

Blanketter

Censorvurdering

Censoraflønning

Rejseafregning