Genindskrivning – Københavns Universitet

Genindskrivning

Genindskrivning

Har du tidligere har været optaget på en uddannelse uden at afslutte den, kan du søge om genindskrivning på uddannelsen.

Betingelser

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer genindskrivning efter en restriktiv praksis, og du kan kun opnå genindskrivning, hvis du opfylder alle nedenstående betingelser, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  • Du har gennemført og bestået, hvad der svarer til samtlige elementer på 1. studieår af den uddannelse, som du søger om genindskrivning på. Har du ikke bestået, hvad der svarer til 1. studieår, har du ikke mulighed for at blive genindskrevet. Du henvises i stedet for til Københavns Universitets optagelsesprocedure for hhv. bachelor- eller kandidatuddannelserne.
  • Der er gået højst fem år imellem sidste beståede element på uddannelsen og genindskrivningen.
  • Det er mindst fem måneder siden, du har meldt dig ud eller blev meldt ud af uddannelsen.
  • Hvis du ophørte på uddannelsen pga. vanskelige personlige forhold eller sygdom, skal dine forhold være væsentlige forbedrede. Meldte du dig selv ud af uddannelsen, skal du velovervejet argumentere for, hvorfor du gerne vil genindskrives. 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt på forhånd at få vurderet, om du har bestået hvad der svarer til 1. studieår. Der henvises i stedet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets meritdatabase og uddannelsernes studieordninger. Hvis du er i tvivl, så søg om både almindelig optagelse og om genindskrivning. 

Din ansøgning

Din ansøgning om genindskrivning skal være uddybet og vedlagt dokumentation for de forhold, som du henviser til.  

Din ansøgning skal bestå af

  1. Oplysninger om, hvilken uddannelse du søger om at blive genindskrevet på.
  2. En redegørelse for din personlige og aktuelle situation, og hvordan den adskiller sig fra din situation på tidspunktet, hvor du blev udskrevet eller meldte dig ud. Redegørelsen skal forklare, hvordan dine muligheder for at færdiggøre uddannelsen er væsentligt forbedrede fagligt og/eller personligt. 
  3. Dokumentation for dine ændrede personlige og/eller faglige forhold, fx lægeerklæring, udtalelse fra psykolog eller kursusbevis.
  4. Dokumentation for, hvad du tidligere har gennemført på uddannelsen i form af en udskrift af dine gennemførte uddannelseselementer. Hvis uddannelseselementerne ikke er gennemført på Københavns Universitet, skal du vedlægge både en attesteret udskrift fra det universitet, hvor du tidligere har læst, og kursus- og eksamensbeskrivelser for samtlige elementer, som du har gennemført på den pågældende uddannelse. Den attesterede udskrift skal indeholde oplysning om alle dine forbrugte eksamensforsøg med oplysninger om datoen for hvert enkelt forsøg. 

Ansøgningsfrister

  • Studiestart 1. september: Ansøgningsfrist 1. maj
  • Studiestart 1. februar: Ansøgningsfrist 1. november

Send din ansøgning

Du kan sende din ansøgning på to måder:

Har du en KU-mail, kan du sende din ansøgning til email@sund.ku.dk

Har du ikke adgang til en KU-mail, kan du af hensyn til dine personfølsomme oplysninger, sende din ansøgning i papirform til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Sektion for Legalitet og Studienævnsbetjening
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N