26. april 2021

Ny rapport fra Nordisk Ministerråd: Naturbaserede løsninger gavner både klima- og biodiversitet

RAPPORT

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at de rette naturbaserede løsninger kan gavne den truede biodiversitet og imødegå klimaforandringer på én og samme tid – to af vor tids største globale udfordringer. Rapporten præsenterer eksempler fra fem nordiske lande på sådanne løsninger i skove og moseområder og en generel syntese over naturbaserede løsninger i disse to naturtyper. Samtidig præsenteres 10 konkrete politiske og forvaltningmæssige handlemuligheder. Rapporten er udarbejdet af de danske universiteters kontor for det internationale biodiversitetspanel, IPBES, og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, GLOBE Institute på Københavns Universitet.

And
Tim Wilson/Unsplash

De seneste års videnskabelige konsensusrapporter fra de internationale paneler for hhv. klima og biodiversitet, IPCC og IPBES, viser et stigende fokus på, at naturbaserede løsninger kan bidrage til at bremse både klimaforandringer og tab biodiversitet. Baggrunden for dette er bl.a., at omkring 25 % af den menneskeskabte udledning af CO2 skyldes udnyttelse og omlægning af naturområder til især landbrug, skovbrug og bebyggelse.

Ligesom nogle af årsagerne til de to kriser er forbundne, kan en del af løsningerne også være det,” udtaler hovedforfatter til rapporten Lars Dinesen fra det danske IPBES-kontor. Han fortsætter:

”Naturbaserede løsninger som f.eks. bevarelse og genopretning af tørvemoser og gamle naturlige skove er helt afgørende for biodiversiteten, og det vil samtidig reducere udledningen af skadelige klimagasser og sikre den naturlige lagring af CO2 i økosystemerne,” siger han.

To danske eksempler beskrives i rapporten. Det ene er Lille Vildmose i Himmerland, hvor naturen genoprettes i en af Nordvest Europas største højmoser. Det andet er udlæg urørt af skov, hvor udpegningen af 13.000 ha statsskov alene i 2018, på sigt vil mere end fordoble arealet af naturlig opvækst af skov i Danmark. Andre eksempler er naturgenopretning i 35 svenske moser og muligheden for genopretning af 20.000 km2 drænede moseområder i Finland, på arealer hvor skovdrift ikke længere er rentabel samt genetableringen af nationalt næsten udslettede skovtyper i Norge og Island. Rapportens eksempler og generelle fokus flugter med EU's Biodiversitetsstrategi for 2030, som Danmark og de øvrige EU-lande tilsluttede sig i oktober 2020. Således er 25 % af EU-budgettet i forvejen afsat til klimaindsatsen, og i strategien forventes det, at en betydelig del heraf skal investeres i naturbaserede løsninger.

”For at vende tabet af biodiversitet er vi nødt til at være langt mere ambitiøse med hensyn til genopretning af naturen, end vi er i dag. Den erkendelse afspejles fuldt ud i EU’s biodiversitetsstrategi. I den forbindelse forventes retningslinjer for, hvordan man sikrer plads til biodiversiteten, bl.a. med fokus på den synergi, der kan være mellem løsninger for natur og klima, navnlig i de mest kulstofrige naturtyper," siger professor Carsten Rahbek, der er medforfatter til rapporten og formand for det danske IPBES-kontor.

Det er videnskabeligt anerkendt, at biodiversitetskrisen og klimakrisen er forbundet. Konsekvenserne af menneskets ødelæggelse af natur forstærkes af klimaforandringer mens naturtab og ikke bæredygtig udnyttelse af naturen er blandt de vigtigste årsager til klimaændringer næst efter afbrænding af fossilt brændstof.

Klimakrisen udgør sammen med biodiversitetskrisen en reel risiko for vores eget livsgrundlag. Det er konklusionen i en række forskningsbaserede konsensusrapporter fra IPBES og IPCC. Således indebærer biodiversitetskrisen ikke blot, at mere end 1 mio. arter på verdensplan truet af udryddelse, men også en generel ødelæggelse og forarmelse af naturen; og ifølge EU Kommisionen er over halvdelen af det globale brutto-nationalprodukt afhængig af naturen og de tjenester den yder. Også i World Economic Forum tages udfordringen meget alvorligt, når de i deres The Global Risks Report, 2020 konkluderer, at ”tab af biodiversitet og økosystemers sammenbrud er en de største trusler, menneskeheden står over for i de næste ti år”.

Den nødvendige genopretning af natur er påbegyndt rundt omkring, men vi skal voldsomt op i gear, hvis vi skal nå de politiske målsætninger," slutter medforfatter, specialkonsulent Anders Højgård Petersen.

Læs rapporten ”Bevarelse af biodiversitet og bekæmpelse af klimaændringer i nordiske moser og skove” her.

For yderligere information kan rapportens forfattere kontaktes:

Specialkonsulent Lars Dinesen
IPBES i Danmark
Mobil: 93509570
Email:  lars.dinesen@sund.ku.dk 

Specialkonsulent Anders Højgård Petersen
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: 22818201
Email: anders.h.petersen@snm.ku.dk  

Professor Carsten Rahbek
Formand for IPBES i Danmark
Leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: 40963967
Email: crahbek@snm.ku.dk