Pige med en bog

Evaluering af undervisning på SUND

Læs om principper, modeller og opfølgning af evaluering af undervisningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

 

Formålet med at evaluere undervisningen er at:

 • Fremme de studerendes læring og udbytte af undervisningen
 • Muliggøre løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af undervisningen
 • Give de kursusansvarlige input til at forbedre kurserne
 • Give de studerende mulighed for at påvirke deres uddannelse
 • Give studienævn, studieledere og institutledere (herunder undervisningsudvalg) et systematisk overblik over kvaliteten i uddannelserne og i undervisningen
 • Skabe grundlag for videndeling om ”best practice”
 • Sikre at SUND lever op til gældende lovgivning, krav i forbindelse med institutionsakkreditering, KU’s retningslinjer m.v.

 

 

På KU tager evaluering af undervisning udgangspunkt i følgende principper:

 • Evaluering gennemføres for at forbedre undervisningen
 • Evaluering gennemføres for at sikre gode vilkår for studerendes læring og gennemførelse
 • Evalueringsprocessen medvirker til undervisernes engagement i udviklingen af undervisningen og bidrager til at sprede de gode erfaringer, som genereres rundt omkring i undervisningslokalerne
 • Evalueringsprocessen er overkommelig for de involverede aktører
 • Indsamlet evalueringsdata er anvendeligt både i forhold til opfølgning og offentliggørelse
 • Der er metodefrihed i forhold til den konkrete gennemførsel af evalueringen

Læs KU’s retningslinjer for undervisningsevaluering.

SUND har desuden følgende principper:

 • Kursusansvarlige spiller en nøglerolle i evalueringsprocessen og skal forholde sig skriftligt til evalueringsresultaterne
 • Studerende inddrages i en dialog om evalueringsresultater og opfølgning
 • Der sikres en samlet systematik for udarbejdelse af evalueringsplaner, afrapportering, opfølgning og offentliggørelse af resultater. Systematikken skal beskrives og være dokumenterbar
 • Alle kurser evalueres altid første gang, de udbydes, og derefter som minimum hver anden gang. Vejledningsforløb og projektophold evalueres efter endt forløb eller ophold.

 

 

SUND tilbyder to evalueringsmodeller. Studienævnene på alle uddannelser har valgt, hvilken evalueringsmodel den enkelte uddannelse ønsker at benytte.

Surveybaseret evaluering

Survey-modellen indebærer udsendelse af standardiserede spørgeskemaer til alle studerende, som er tilmeldt undervisning. Fra 2022 har de kursusansvarlige mulighed for at supplere standardspørgeskemaet med op til fem lukkede og to åbne spørgsmål Med surveybaseret evaluering får alle studerende mulighed for anonymt at komme til orde og evaluere deres undervisning.

De studerende modtager link til et spørgeskema på deres KU-mail ved kursets afslutning. Der sendes to påmindelser til studerende, der endnu ikke har udfyldt skemaet.

Vejledningsforløb og projektophold evalueres med survey. Studerende modtager et link til spørgeskemaet på deres KU-mail efter endt vejledningsforløb og projektophold. Der sendes to påmindelser til studerende, der endnu ikke har udfyldt skemaet

Dialogbaseret evaluering

Dialog-modellen er centreret omkring en systematiseret dialog mellem studerende, kursusansvarlige og studieledelse, som foregår på særskilte dialogmøder. Dialogmøderne afholdes, når hele semesteret er afsluttet, da sammenhæng og progression på det enkelte semester og semestrene imellem indgår i drøftelserne. De studerende har valgt holdrepræsentanter, som deltager og taler på vegne af de studerende på dialogmøderne.

Med den dialogbaserede evalueringsmodel er det målet at sikre engagementet i forhold til evalueringen blandt både studerende og undervisere samt at sikre en løsningsorienteret opfølgning på evalueringerne.

 

SUND bruger forskellige spørgeskemaer til undervisningsevaluering:

Derudover har de kursusansvarlige mulighed for at tilføje op til fem lukkede og to åbne kursusspecifikke spørgsmål. Se eksempler på kursusspecifikke spørgsmål

 

 

 

 

 

SUNDs Afdeling for Uddannelse og Studerende udarbejder årligt en evalueringsplan for alle fakultetets uddannelser. Planen udarbejdes i maj/juni for det kommende studieår. Planen angiver,

 • hvad der evalueres (kurser, vejledningsforløb og projektophold)
 • hvornår de evalueres (blok, semester)
 • hvordan de evalueres (evalueringsmetode)

Evalueringsplanen godkendes endeligt af det relevante studienævn.

Nye kurser evalueres altid første gang de udbydes. Derefter evalueres kurser som hovedregel hver anden gang, de udbydes. Et kursus evalueres dog igen næste gang, det udbydes, hvis den foregående evaluering gav anledning til opfølgning med inddragelse af studienævnet (C-kategorisering).

 

 

 

Ansvaret for at følge op på evalueringen på kursusniveau ligger hos den kursusansvarlige (eventuelt i samarbejde med instituttets undervisningsudvalg) og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

 • De kursusansvarlige samler op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der eventuelt er behov for opfølgning. Opsamlingen sker med udgangspunkt i evalueringsresultaterne fra hhv. dialogmøderne og den surveybaserede evaluering (suppleret af dialog med de studerende samt eventuelle medundervisere). De kursusansvarlige udformer en kortfattet skriftlig opfølgning til studieleder, studienævn, institutledere samt eventuelle undervisningsudvalg.
 • Evalueringsresultater fra både dialog- og surveybaseret evaluering samt tilbagemeldinger fra kursusansvarlige og undervisningsudvalg drøftes i studienævnet. Studieleder sammenfatter hvert forår resultaterne af forrige studieårs undervisningsevalueringer i enten en uddannelsesredegørelse eller en uddannelsesevaluering.

 

 

For surveymodellen samles evalueringsresultaterne for hvert enkelt kursus i en rapport i anonymiseret form og uden kvalitative kommentarer. Der skal mindst være fem besvarelser for at en rapport offentliggøres. Dette er af hensyn til sikringen af anonymitet.

For dialogmodellen offentliggøres referater fra dialogmøderne, som afholdes mellem repræsentanter fra de studerende, de kursusansvarlige og studieledelsen. Referaterne skal være egnet til offentliggørelse. Det vil sige, at det ikke er et mødereferat i traditionel forstand, men snarere en opsummering af de inputs, der er blevet drøftet på mødet. 

SUND offentliggør evalueringsresultater to gange om året:

 • Senest 15. marts - resultater/data fra efterårssemesteret
 • Senest 1. oktober - resultater/data fra forårssemesteret.