Politik for kvalitetssikring af uddannelse og undervisning på SUND

Undervisning i auditorium

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (SUND) udbyder uddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område.


SUND uddanner kandidater til det danske sundhedsvæsen i bred forstand. Uddannelserne omfatter professionsbacheloruddannelser, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser, hvoraf tre er myndighedsregulerede autorisationsuddannelser samt masteruddannelser og videregående voksenuddannelser. Kandidaterne uddannes til den private såvel som den offentlige sektor. Hovedaftagerne er stat, regioner og kommuner samt forsknings- og udviklingsvirksomheder inden for lægemiddel-, biotek- og medicoindustri.

Fakultetets uddannelser skal møde samfundets behov for arbejdsmarkedsparate, professionelle og forskningskompetente kandidater med den nyeste teoretiske og praktiske viden. Det er fakultetets ansvar at sikre, at uddannelsernes kompetencemål afspejler fagenes faglige og forskningsmæssige udvikling samt samfundets og aftagernes behov. Denne opgave løser fakultetet blandt andet ved at arbejde med en målrettet forskningsstrategi og ved udvikling af et effektivt internt kvalitetssikringssystem for uddannelserne.

Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at indholdet i fakultetets uddannelser afspejler samfundets behov for sundhedsvidenskabelige kandidater med en omfattende viden og brugbare kompetencer inden for eksempelvis analyse, systemudvikling, planlægning, behandling, forebyggelse og innovation, og at kandidaternes metodevalg og opgaveløsninger tager udgangspunkt i forskningsresultater og evidens.

Kvalitetssikringsarbejdet forudsætter et tæt samarbejde mellem fakultetets faglige og administrative enheder. Meget af kvalitetssikringsarbejdet foregår i studienævn og andre faglige sammenhæng (undervisningsudvalg, kursusudvalg, semesterudvalg, uddannelsesråd o. lign.), og her bistår de enkelte administrative områder med eksempelvis ledelsesinformation. Andre dele af kvalitetssikringen ligger som rent administrative opgaver og omfatter ledelsesinformation, såsom oplysninger om optag samt undervisningsplanlægning, gennemførelse af eksamener og sikring af undervisningsinfrastruktur og studiemiljø. Dekanen har det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten på SUND.