Undervisningskvalitetspulje for den kliniske undervisning

SUND, Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde etableret en pulje til udvikling af den kliniske undervisning.

Formålet med puljen er at understøtte udvikling og fastholdelse af god og forskningsbaseret kvalitet i den kliniske undervisning på medicinstudiet. Den skal således bruges på strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer inden for områder besluttet af SUND, Region H og Region Sjælland i fællesskab.

Ansøgningsrunde for strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer under Undervisningskvalitetspuljen

Fristen for ansøgninger til strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer under Undervisningskvalitetspuljen er den 1. september 2020 (OBS - forlænget frist). 

Ved ansøgningsrunden i 2020 prioriteres særligt:

  • Projekter rettet mod integration af elementer af basalfag og kliniske fag på tværs af kurser (styrkelse af tværfaglighed)
  • Projekter rettet mod digital kompetenceudvikling af kliniske undervisere og medicinstuderende
  • Projekter rettet mod pædagogisk/didaktisk udvikling, herunder bedre anvendelse af online- og blended learning
  • Projekter der styrker fremtidens kandidaters kompetencer til patientinddragelse
  • Udviklingsprojekter i forbindelse med udrulning af kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland

Andre projekter kan naturligvis også komme i betragtning. Der vil ved ansøgningsrunden i 2020 være 940.000 kr. til uddeling.

Ansøgningerne indgives her.

Bemærk, at en ansøgning til puljen skal være på max. 5 sider. Spørgsmål til ansøgningsrunden kan stiles til: rose.friis@sund.ku.dk.

Betingelser ved tildeling af midler

Midler til strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer kan søges af kliniske professorer, forskningslektorer og kliniske lektorer på hospitalerne (samtidigt ansat på KU). Dertil kommer, at den enkelte hospitalsledelse (i form af hospitalsdirektionen/centerledelsen) kan søge på vegne af en gruppe professorer og lektorer (ligeledes ansatte på KU), ligesom IKM kan ansøge.

For alle ansøgninger gælder, at de som udgangspunkt skal være koordineret med studielederen/studienævnet og for ansøgninger, der indeholder e-learning elementer, gælder, at disse som udgangspunkt skal udvikles i samarbejde med Center for Online and Blended Learning.

Ansøgningerne behandles af et uddelingsudvalg, der består af prodekanen for uddannelse (formand), institutleder for IKM, studielederen for medicin (alle SUND) samt 3 repræsentanter fra Region Hovedstaden og 3 repræsentanter fra Region Sjælland.

Tildeling af projektmidler fra Undervisningskvalitetspuljens strategiske undervisnings- og uddannelsesinitiativer sker for maksimalt 3 år ad gangen.

Ansøgere, der har modtaget en bevilling til et projekt, skal indsende en afsluttende projektrapport, der redegør for anvendelsen af midlerne. Den afsluttende projektrapport sendes til Undervisningskvalitetspuljens uddelingsudvalg og formuleres ved brug af denne skabelon.Rapporten skal indeholde et regnskab, en beskrivelse af projektets gennemførelse samt en evaluering af udbyttet af projektet. Ubrugte midler fra et projekt tilbageføres ved projektophør eller senest 3 år efter tildelingen.


Prodekan for uddannelse
:
Hans Henrik Saxild
hhsax@sund.ku.dk
Tlf.: 32 32 78 01

Studieleder for medicin:
Jørgen Kurtzhals
joku@sund.ku.dk
Tlf.: 26 29 00 39

Klinisk institutleder:
Jesper Hastrup Svendsen
jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
Tlf.: 35 45 80 61