Meritstuderende

Meritstuderende

At være meritstuderende betyder, at du bliver optaget på et eller flere kurser og eksamener på en anden uddannelse som led i din egen uddannelse, som
fx valgfag. Du har også mulighed for at skrive bachelorprojekt eller
speciale på enkelte af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser.

Du kan rette henvendelse til din uddannelses studievejledning for at få oplyst de konkrete regler og muligheder for at tage kurser og eksamen på andre uddannelser.

 

Opfylder du adgangskravene har du mulighed for at blive optaget som meritstuderende, hvis der er plads på det kursus, du ønsker at følge. Generelt er det svært at få plads på de obligatoriske førsteårskurser på uddannelser med pladsbegrænsning. På fakultetets autorisationsuddannelser (Medicin, Odontologi og Veterinærmedicin) samt på farmaci er der ikke plads til meritstuderende på de obligatoriske førsteårskurser.

Bemærk også at man som BA-studerende ikke kan blive optaget på et kandidatkursus. Heller ikke selvom ens eget studienævn har forhåndsgodkendt kurset.

Hvis der er flere ansøgere til et kursus, end der er ledige pladser, vil pladserne blive fordelt efter følgende principper:

 1. Studerende som er indskrevet på den uddannelse, hvor kurset udbydes enten som en obligatorisk eller valgfri del.
 2. Studerende som er indskrevet på andre uddannelser, hvor kurset indgår som valgfag,
 3. Internationale studerende
 4. Studerende og meritstuderende fra SUND, som skal bruge kurset som en del af de valgfrie elementer
 5. Meritstuderende fra andre KU-fakulteter eller andre universiteter
 6. Betalende deltidsstuderende

Hvis der efter ovenstående prioritering er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser til meritstuderende vil der blive foretaget lodtrækning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Søg forhåndsmerit/forhåndsgodkendelse hos dit eget studienævn
  I udgangspunktet skal du aflevere din forhåndsgodkendelse sammen med din ansøgning, og du er ikke garanteret en plads på kurset, før denne er modtaget. Forhåndsgodkendelsen skal senest eftersendes d. 15. august/15. januar til meritstuderende@sund.ku.dk.
  Hvis vi ikke modtager din forhåndsgodkendelse inden denne frist, vil du blive afmeldt det kursus, som du evt. er blevet optaget på
 2. Søg optagelse som meritstuderende på fakultetet via nedenstående blanketter. Du skal udfylde en blanket pr. kursus, du søger.
  Ansøgningsfrist for efterårets kurser er 1. juni
  Ansøgningsfrist for forårets kurser er 1. december
 3. Du kan forvente svar på din ansøgning senest 6 uger efter ansøgningsfristen. Hvis du har søg efter ansøgningsfristen gør vi vores bedste for at nå at behandle din ansøgning så hurtigt som muligt, men det vil muligvis ikke være muligt at behandle din ansøgning før tæt på blok- eller semesterstart.

Ansøgningsskema - udfyld ansøgningsskemaet her

Hvis du ikke har overholdt ansøgningsfristen, og du alligevel søger om optagelse som meritstuderende, skal du sørge for at dokumentere årsagerne til, at du søger for sent, f.eks. hvis du har fået et afslag på optagelse som meritstuderende på et andet kursus, skal du vedhæfte afslaget.