Meritstuderende

Meritstuderende

At være meritstuderende betyder, at du bliver optaget på et eller flere kurser og eksamener på en anden uddannelse som led i din egen uddannelse, som
fx valgfag. Du har også mulighed for at skrive bachelorprojekt eller
speciale på enkelte af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser.

Du kan rette henvendelse til din uddannelses studievejledning for at få oplyst de konkrete regler og muligheder for at tage kurser og eksamen på andre uddannelser.

 

Når du vil søge om at blive meritstuderende på et fakultet på KU, skal du som udgangspunkt sørge for, at du lever op til både de generelle adgangskrav for meritstuderende, samt de specifikke adgangskrav til det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultets autorisationsuddannelser (Medicin, Odontologi og Veterinærmedicin) samt på farmaci er der ikke plads til meritstuderende på de obligatoriske førsteårskurser.

Generelle adgangskrav for meritstuderende

Hvis du ønsker at tage kurser på bachelorniveau, skal du leve op til de adgangskrav, der gælder for den bacheloruddannelse, som kurserne tilhører. Du finder adgangskravene for de enkelte uddannelser på Bacheloruddannelser – Københavns Universitet. Vælg den uddannelse, som kurset er tilknyttet, og vælg ”Adgangskrav og optagelse”. Karakterkrav gælder dog ikke for meritstuderende.

Bemærk også at man som BA-studerende ikke kan blive optaget på et kandidatkursus. Heller ikke selvom ens eget studienævn har forhåndsgodkendt kurset. 

Specifikke adgangskrav for meritstuderende

Når du som meritstuderende søger ind på et kursus, kan kurset have specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive tilmeldt. Hvis kurset har disse krav, finder du dem i kursusbeskrivelsen, under "Formelle krav".

Ud over de formelle krav er det vigtigt, at du også orienterer dig i kursusbeskrivelsen, hvor der muligvis vil være angivet de faglige forventninger, der vil være til, at du kan deltage aktivt og gennemføre kurset. Hvis der er faglige forventninger, finder du dem under "Anbefalede faglige forudsætninger".

Hvis kursusbeskrivelsen ikke indeholder afsnit med titlen “Formelle krav” eller “Anbefalede faglige forudsætninger”, betyder det, at der ikke er nogen specifikke krav for dette kursus.

Du finder kursusbeskrivelserne i Kursuskataloget.

 

I KU's fælles kursusdatabase kan du selv fremsøge samtlige kurser, bachelorprojekter og specialer, som udbydes. I de enkelte kursusbeskrivelser fremgår det, om du kan tage kurset som meritstuderende.

For at få et overblik over hvilke kurser, der udbydes, kan du finde inspiration i uddannelsernes studieordninger. 

Særligt for specialer, skal du også læse den pågældende  studieordnings afsnit om specialet.

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt.

Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.

Som meritstuderende kan du få plads på et kursus, hvis der er pladser, efter at kursets primære målgruppe har fået plads. 

Hvis der er flere ansøgere til et kursus, end der er ledige pladser, vil pladserne blive fordelt efter følgende principper:

 1. Studerende som er indskrevet på den uddannelse, hvor kurset udbydes enten som en obligatorisk eller valgfri del.
 2. Studerende som er indskrevet på andre uddannelser, hvor kurset indgår som valgfag,
 3. Udvekslingsstuderende
 4. Studerende og meritstuderende fra SUND, som skal bruge kurset som en del af de valgfrie elementer
 5. Meritstuderende fra andre KU-fakulteter eller andre universiteter
 6. Betalende deltidsstuderende

Når du søger ind på et kursus på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor der er pladser tilbage, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ikke nogen betydning for din mulighed for at få plads på kurset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frister

Frist for ansøgning Frist for forhåndsgodkendelse
Kurser i efteråret 1. juni 15. august
Kurser i foråret 1. december 15. januar

3-trin til ansøgningen

 1. Søg forhåndsgodkendelse hos dit eget studienævn. I udgangspunktet skal du aflevere din forhåndsgodkendelse sammen med din ansøgning, men den kan eftersendes via nedenstående blanketter.

 2. Søg optagelse som meritstuderende på fakultetet via nedenstående blanket. 

 3. Du kan forvente svar på din ansøgning senest 6 uger efter ansøgningsfristen.

Det er ikke muligt at søge om optag efter ansøgningsfristen med mindre:

 • der er usædvanlige forhold af alvorlig karakter fx pludseligt opstået alvorlig sygdom
 • eller du, som meritstuderende, har fået afslag på en ansøgning til et andet kursus.

I disse tilfælde kan du søge dispensation fra tidsfristen. I dispensationsansøgningen skal du beskrive din situation og vedlægge relevant dokumentation fx en lægeerklæring eller afslaget fra det første kursus.

Du kan ikke søge dispensation, hvis du:

 • blev forsinket
 • glemte fristen
 • ikke kendte fristerne

Forhåndsgodkendelse

Som meritstuderende skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til din uddannelse.

Du kan godt søge, selvom du ikke har nået at få din forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen:

 • KU-studerende behøver ikke at sende forhåndsgodkendelsen. Vi tjekker op med dit eget fakultet om, de har forhåndsgodkendt kurset.
 • Studerende fra andre danske universiteter kan eftersende forhåndsgodkendelsen via nedenstående blanket.

Modtager vi ikke din forhåndsgodkendelse til fristen, bliver du afmeldt af kurset. Har du spørgsmål til din forhåndsgodkendelse, skal du kontakte din egen uddannelsesinstitution.