Amalie Ingemann Uhre

Amalie Ingemann Uhre

Studerende

Fakultetsservice, SUND HR
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Telefon: +4535330884
Telefon (Sekretariat): +4535323233
E-mail: amalie.uhre@sund.ku.dk