Sarwat Amena Bakhsh

Sarwat Amena Bakhsh

Projektøkonom

Fakultetsservice, Økonomi
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Telefon: +4535334346
E-mail: sarwat.bakhsh@sund.ku.dk