Sa Thi Mai

Sa Thi Mai

Fuldmægtig

Fakultetsservice, Økonomi
Blegdamsvej 3B
2200 København N

E-mail: sa.thi.mai@sund.ku.dk